Koca Çınarlar Özel Yetenekli Bireyleri Dinliyor: Samsun Huzurevi Örneği

Çalışmanın amacı, kültürel değerlerimizin yeni kuşaklara ulaşmasını sağlayan huzurevindeki yaşlıların
yaşam tecrübelerinden hareket ederek özel yetenekli gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktır.
Çalışma sayesinde huzurevindeki yaşlıların “moral” olarak güçlenmelerine ve yaşama tutunmalarına
katkı sağlanacaktır. Çalışma nitel yaklaşımı kapsayan olgubilim deseni ile yapılandırılmıştır. Olgubilim
araştırmalarında başlıca veri toplama aracı görüşme ve gözlemdir. Çalışmanın yapısı gereği “katılımcı
gözlem” tercih edilmiştir. Çalışma evreni kolay ulaşılabilirlik göz önünde bulundurularak Samsun ili
İlkadım ilçesindeki bir huzurevi ve Samsun ili İlkadım ilçesinde özel yeteneklilerle eğitim yapan kurumdur.
Bu evrende etkinlikler huzurevi sakinlerinden sekiz ve özel yetenekli bireylerden beş gönüllünün
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma gönüllü özel yetenekli beş birey ile üç kere huzurevi ziyaret
edilerek yapılmıştır. Araştırmacılar katılımcı gözlem tekniğiyle etkinliğe dâhil olmuştur. Etkinliklerde
veriler ses kaydı ve olay anında gözlem formu doldurularak toplanmış daha sonra deşifre edilmiştir.
Nitel veriler “Betimsel Analiz” kullanılarak analiz edilmiştir. İki ana tema belirlenmiştir; birincisi, iyilik
yapan iyilikle karşılaşır; ikincisi ise, arkadaşlık ve önemidir. Çalışma sonucunda huzurevindeki yaşlıların
yaşam tecrübelerini dinlemek, özel yetenekli bireylerin yaşadıkları iyi-kötü olayları tekrar düşünmesine
neden olmuştur. Yaşlıların eski ve yeni arkadaşlık ve iyilikten vazgeçmeme konusunda aktardığı kültürel
değerler özel yetenekli bir eylerin sosyal gelişimlerine olumlu katkı sağlamıştır .


Aysima YILMAZ , Fatma Doğa ÇOLAK , İdil KEFELİ

Bilim Armonisi
,
Yıl 2020
Cilt 3
Sayı 2

Dergi adı:Bilim Armonisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilar/issue/60172/783025

Author: admin