Lise Öğrencilerinin Şiddete Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Eskişehir Örneği

Günümüzde insanlığın karşı karşıya bulunduğu başlıca sorunlarından biri de şiddettir. Bu sorunun
çözülmesi için bireylerin toplumsal ve bireysel özelliklerinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve şiddete
yönelme sebeplerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Ergenlik, şiddet davranışının sıklıkla görüldüğü
bir gelişim dönemidir. Bu araştırmanın amacı, ergenlerin şiddete yönelik tutumlarının, cinsiyet, yaş, okul
türü ve anne-babanın eğitim durumu değişkenlerine göre incelenmesidir. Araştırmanın örneklem grubu,
Eskişehir İli Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ve il merkezinde bulunan Anadolu Lisesi, İmam- Hatip Lisesi,
Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere rastgele seçilen beş farklı
okul türünde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında eğitim gören, 140’ı kız, 173’ü erkek olmak üzere toplam
313 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma tarama modelli ve betimsel bir çalışmadır. Veri toplama
aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde
“t-Testi” ve “Tek Yönlü Varyans Analizi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ergenlerin şiddete yönelik
tutumlarında cinsiyet ve okul türü faktöründe anlamlı farklılık olduğu saptanırken, yaş ve ebeveynlerin
eğitim düzeyi değişkenleri açısından anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Çalışma sonucunda, katılımcıların
%41.9`u “Gerektiğinde kaba kuvvet kullanırım” ifadesine katıldığını belirtmiştir. Öğrencilerin okuldaki
şiddeti daha çok fiziksel şiddet olarak gördüğü ortaya çıkmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda;
anne babaların konuyla ilgili bilinçlendirilmelerine yönelik çalışmaların artırılması, ergenlere şiddete
yönelmeden etkili problem çözme yöntemlerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, eğitim
müfredatında bütünleşmeyi sağlayan sevgi, saygı, güven, yardımseverlik gibi ortak sosyal değerlerin
kazandırılmasına yönelik etkinliklere daha çok yer verilmesi ve okullarda şiddeti önleme ve izleme
çalışmalarının artırılması önerilmektedir .


Deniz TÜRKMEN , Emine NESLİOĞLU , Hilal BAŞ

Bilim Armonisi
,
Yıl 2020
Cilt 3
Sayı 2

Dergi adı:Bilim Armonisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilar/issue/60172/788633

Author: admin