Özel Yetenekli ve Özel Yetenekli Olmayan Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalığa Yatkınlıklarının Karşılaştırılması

Bu araştırmanın amacı; siber zorbalığa yatkınlık düzeyleri açısından özel yetenekli olarak belirlenmiş
öğrenciler ile özel yetenekli olmayanların arasında herhangi bir bağlantının olup olmaması durumunu
inceleyerek ulaşılan bulgular neticesinde siber mağduriyet yaşamakta olan ya da yaşama olasılığı bulunan
çocuklara sahip ailelere yol göstermektir. Araştırmanın evrenini internet ve sosyal medyayı daha çok
kullanan ortaöğretim öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise 2019-2020 eğitim-öğretim
yılında Ankara ilinde öğrenim görmekte olan, 93’ü kız, 105’i erkek olmak üzere, 198 ortaöğretim öğrencisi
oluşturmaktadır.
Verilerin toplanmasında “Siber Zorbalık Ölçeği” ile demografik bilgileri içeren “Kişisel Bilgi
Formu”ndan yararlanılmıştır. Araştırmada betimsel istatistiki ölçüler (frekans ve yüzdeleri) kullanılmış,
normal dağılımın olmadığı yerlerde ise korelasyon testi yerine non parametric Mann Whitney U testi
uygulanmıştır.
Yapılan araştırmada; ortaöğretim öğrencilerinin gerek siber zorbalığa maruz kalma gerekse siber zorbalık
yapma düzeylerinin yüksek olduğu, ancak siber zorbalık düzeyleri ile “velilerinin internet kullanım
denetimi” ve “internetin en çok hangi amaç için kullanıldığı” kategorilerinde anlamlı bir ilişki olmadığı
sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca, bu araştırmaya katılan ve siber zorbalık mağduru olduğunu ifade eden
öğrencilerin herhangi bir yetişkinden destek alma noktasında okul türüne göre farklılık göstermediği
sonucuna ulaşılmıştır.


Onur AGAOGLU , Ramazan Baran ÖNER , Eray KANIBİR

Bilim Armonisi
,
Yıl 2020
Cilt 3
Sayı 2

Dergi adı:Bilim Armonisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilar/issue/60172/742518

Author: admin