Koronavirüs Pandemisinin (Kovid-19) Toplumsal Etkileri

Yeni tip koronavirüs salgını, küresel ölçekte toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi sonuçları olan
derin bir kriz ortaya çıkarmıştır. İnsanlar ve diğer canlılar için tehdit oluşturan bu salgının nasıl ortaya
çıktığına ilişkin çeşitli iddialar mevcuttur. Virüsün yabani hayvan pazarında yayılmış olabileceğini iddia
eden görüşlerin yanı sıra laboratuvar ortamında geliştirilmiş olabileceğine ya da biyolojik silah olarak
kullanılabileceğine dair varsayımlar da bulunmaktadır. Yeni tip koronavirüsün ortaya çıkma sebebi ne
olursa olsun bu süreç, mevcut küresel sistemin insan yaşamını tehdit etmekte olan yönlerini açıklıkla
ortaya koymuştur. Sağlığın temel mesele haline gelmesi, toplumun hızla dijitalleşmeye doğru ilerlemesi,
sosyal ilişki biçimlerinin değişmesi ve tüm ekonomik ve sanatsal faaliyetlerin yeniden biçimlenmesi
gibi pandemi sonrasından bir takım yapısal dönüşümler meydana gelmiştir. Genel olarak toplumların
sosyoekonomik yapısının dönüşmesi ve ülkeler arasındaki ilişkilerin yeni bir görünüm kazanması
öngörülmektedir. Salgın ile birlikte toplumsal düzlemin yeniden inşa edilmesi gerekliliği açıkça ortaya
çıkmıştır. Çalışma kapsamında sosyal, politik ve ekonomik alanlarda virüsün etkileri tartışılmış ve bu
küresel krizler den çıkabilmek adına çeşitli öneriler geliştirilmiştir .


Ramazan AHMADİ

Bilim Armonisi
,
Yıl 2020
Cilt 3
Sayı 2

Dergi adı:Bilim Armonisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilar/issue/60172/800484

Author: admin