Farklı Sulama Seviyelerinin Ceylangözü’nün Bitkisel Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Sulama, bitkilerin yetişmesinde ve sağlıklı kalabilmesinde önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle, su stresinin bitkileri nasıl etkilediğini belirlemek için araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı; su stresinin, Ceylangözü’nün (Pelargonium domesticum) bitkisel özelliklerine etkilerinin belirlenmesidir. Bu amaçla; çalışmada, fizyolojik (klorofil indeksi, yaprak oransal su içeriği, yaprak sıcaklığı, stoma iletkenliği, yaprak su potansiyeli), morfolojik (bitki çapı, çiçek sayısı, bitki boyu) ve hasat sonrası (kök uzunluğu, bitki yaş ağırlığı, bitki kuru ağırlığı, kök kuru ağırlığı) ölçümler yapılmıştır. Çalışma laboratuvar koşulları altında saksı ortamında yapılmış ve 5 farklı sulama konusu (saksılarda eksilen nemin kullanılabilir su tutma kapasitesinin %100’üne (S100), %80’ine (S80), %60’ına (S60), %40’ına (S40) ve %20’sine (S20) tamamlanması) oluşturulmuştur. Sulamalar, haftada bir kez yapılmış ve toprak nemi saksı ağırlık değerlerine göre izlenmiştir. Araştırma, 2020 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan BİSİTLAB araştırma laboratuvarında yürütülmüştür.
Çalışma sonucunda, sulama konularına göre toplam sulama suyu miktarı ve bitki su tüketimi değerleri sırasıyla 45-130 mm ve 1.4-2.6 mm/gün olarak bulunmuştur. Fizyolojik özelliklerden klorofil indeksi ve yaprak su potansiyeli değerlerinde konular arasındaki fark tüm sulama seviyelerinde istatistiksel olarak önemli bulunurken, çalışmada ölçülen morfolojik özelliklerin tümünde önemsiz bulunmuştur. Sonuç olarak %20 oranında uygulanan bir su kısıtının Ceylangözü bitkisinde, fizyolojik ve morfolojik özelliklerine olumsuz etkilemediği söylenebilir.


Selin DOĞAN , Kürşad DEMİREL DEMİREL, Gökhan ÇAMOĞLU , Hakan NAR , Arda AKÇAL

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 1
Sayı 2

Dergi adı:Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ljar/issue/59169/780083

Author: admin