İnsan ve Doğa İlişkisi Üzerine Bir Deneme: 1960 ve 1970’lerde Çevrecilik Yaklaşımları

Bu makalenin amacı 20. yüzyılın başlangıcından itibaren 1970lerin sonuna kadar uzanan süreç içerisinde insan doğa ilişkilerini mesele edinen çevrecilik kuramlarını, çevre hareketlerini ve bu dönem içinde ortaya ortaya çıkmış çeşitli ekolojik yaklaşımların nasıl ilerlediğinin teorik bir analizini yapmaktır. Makale 20. Yüzyılın başlangıcından itibaren 1960lara kadar uzanan süreç içerisinde insan doğa ilişkilerinin felsefi olarak nasıl ilerlediğinin tartışmasını yaparak baslar ve 1960ve 1970 arasındaki dönemdeki çevrecilik hareketlerine, insan çevre anlayışlarının bu dönem içindeki gelişimine, insanın çevre ile zihinsel ve edimsel ilişkisinin boyutlarının değişimine odaklanır. 1960’ların sonu ve 1970’lerin başındaki sivil haklar, ifade özgürlüğü ve 1970’lerdeki kadın, barış ve çevre/ekoloji hareketlerin kentsel kuram ve yaklaşımlarda köklü dönüşüm göstergeleri olduğunun sonucuna varır.


Hasan Basri KARTAL , Asiye Nisa KARTAL

Kent Akademisi
,
Yıl 2020
Cilt 13
Sayı 4

Dergi adı:Kent Akademisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/57293/795143

Author: admin