AHP ve CBS Yardımıyla Kentlerde Güneş Enerji Santrali Yer Seçimi Alternatifleri: Karaman Türkiye Örneği

GGünümüzde enerji ihtiyacının karşılanmasında doğaya zararlı etkilerde bulunan termal ve nükleer kaynaklara kıyasla yenilenebilir enerji kaynakları giderek yaygınlaşmaktadır. Hidroelektrik santraller Türkiye'deki yenilenebilir enerji santralleri arasında en yaygını olmakla birlikte, rüzgar santralleri ve güneş enerjisi santrallerinin artırılmasına yönelik ulusal politikaların da ivme kazandığı görülmektedir.
Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli açısından diğer birçok ülkeye göre daha avantajlı bir konuma sahiptir. Türkiye'de en fazla güneş enerjisi alan bölge Güneydoğu Anadolu, ardından Akdeniz ve Doğu Anadolu'dur. Antalya, Karaman, Mersin ve Van illerinin güneş enerjisi potansiyellerinin Türkiye'nin diğer illerinden daha yüksek olduğu görülmektedir.
Şehirlerin güneş enerjisi potansiyeline ilişkin Türkiye haritası yardımıyla, güneş enerjisi santrallerinin (GES) yer seçimi açısından avantajlı şehirleri belirlemek mümkündür. Bununla birlikte, bir şehir içerisinde güneş enerjisi santrallerinin nerede konumlandırılabileceğine ilişkin çok kriterli karar verme yöntemine ihtiyaç vardır.
Bu çalışma ile; ülkemizin güneş radyasyonu değerlerine göre bir güneş enerjisi santrali kurulması için önemli bir potansiyele sahip olan Karaman ilindeki en uygun GES yerlerine ilişkin alternatiflerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Uygun yerler çok kriterli ve coğrafi bilgi sistemleri destekli yöntemle belirlenmiştir. İlgili literatürde bahsedilen kriterler arasında Karaman kenti için elde edilebilen verilere bağlı olarak on bir kriter belirlenmiştir. Bu kriterlerden elde edilen puanlar düşükten yükseğe doğru beş kategoride sınıflandırılmış, yeniden sınıflandırılan ağırlıklandırılmış kriterlere Ağırlıklı Bindirme Analizi uygulanarak GES yatırımı için en uygun bölgeler belirlenmiştir.


Tayfun SALİHOĞLU , Eren Can SEYREK , Melike KAYMAKÇIOĞLU

Kent Akademisi
,
Yıl 2020
Cilt 13
Sayı 4

Dergi adı:Kent Akademisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/57293/746845

Author: admin