Çağdaş Kentsel Teorilerde Marx’ı Neden Okuyoruz?

Günümüzde kent çalışmalarında önemli bir yeri olan eleştirel kent teorilerini anlamlandırabilmek için ilk eserlerini vermeye başladığı 19. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar düşünceleri sürekli yeniden okunma ihtiyacı duyulan Karl Marx’ın daha iyi anlaşılmasının gerekliliği yadsınamaz. Ekonomiden siyasete, sosyolojiden felsefeye kadar çok geniş bir alanda yankı bulan Marx’ın fikirlerini çağdaş dünyayı anlamlandırmak için kullanma girişimi, 21. yüzyılın baskın entelektüel akımları içinde yer almaktadır. Toplumsal eşitsizlik ve adaletsizliğe tepki olarak ortaya çıkmış bir akım olan Marksizm özellikle eleştirel kent teorisine dayanan çalışmalarda önemli bir parametre olarak yer almaya devam etmektedir. Marx, modern Marksist ve Neo-Marksist teorisyenlerin fikirlerinin uzlaşı noktaları ve farklılık gösterdikleri alanlar oldukça önemlidir. Bu çalışmada, klasik Marksist geleneğin, Neo-Marksist yaklaşıma dayanan eleştirel kent teorisi tartışmalarına katkısının değerlendirilebileceği zemin çalışmalarını anlamlandırabilmek için Karl Marx’ın temel kavramları üzerinden bir inceleme yapılması amaçlanmıştır.


Leman İNCEDERE

Kent Akademisi
,
Yıl 2020
Cilt 13
Sayı 4

Dergi adı:Kent Akademisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/57293/735255

Author: admin