Geçiş dönemindeki ineklerde metabolik parametreler ve risk faktörleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Bu çalışmadaki amacımız geçiş dönemndeki ineklerde metabolik parametrelerden sürekli değişken olarak beta-hidroksibütirik asit, esterleşmemiş yağ asitleri, magnezyum, kalsiyum ve laktat ile bazı faktörler (yaş, laktasyon sayısı, laktasyon dönemi, vücut kondisyon skoru ve besleme tipi) arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla farklı çiftliklerde bulunan klinik olarak sağlıklı görünümdeki Holştayn inekler (n=53) geçiş dönemindeki analizler için değerlendirildi. Çalışma boyunca kan örnekleri toplandı ve parametrelerin analizi haftalık olarak hasta-başı cihazlar ile gerçekleştirildi. Sonuç olarak beta-hidroksibütirik asit, esterleşmemiş yağ asitleri ve kalsiyumun laktasyon döneminden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0.01) etkilendiği görüldü. Dahası vücut kondisyon skorunun esterleşmemiş yağ asitleri üzerine olan etkisi 2


Songül ERDOĞAN , Deniz ALIÇ URAL

Journal of Advances in VetBio Science and Techniques
,
Yıl 2020
Cilt 5
Sayı 3

Dergi adı:Journal of Advances in VetBio Science and Techniques

https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetbio/issue/57577/779278

Author: admin