Odun sirkesinin çayır otu silajının besin değeri ve fermentasyonu üzerine etkisi

Bu çalışma, odun sirkesinin (OS) farklı konsantrasyonlarda kullanımının çayır otu silajında besin madde bileşimi, fermantasyon gelişimi ve mikroflora üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma materyalleri kontrol ve OS (%0.5, %1 ve %2) uygulanan gruplar olmak üzere dört deneme gruba ayrılmıştır. Her uygulama dörder tekerrürlü olarak yapılmıştır. Kafkas Üniversitenin doğal çayırından biçilen ve laboratuvar ortamında hazırlanan otlara sprey yöntemiyle OS belirtilen oranlarda (%0.5, %1 ve %2) uygulanmıştır. Numuneler 1.0 L’ lik anaerobik şişelerde silolanmıştır. Fermantasyonun 60. gününde açılan örneklerde pH, kuru madde, ham protein, ham yağ, ham kül, asit deterjan fiber ve nötral deterjan fiber analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca laktik asit bakterleri, maya ve küf sayımları için yüzeye yayma yöntemiyle mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Laboratuvar ortamında yapılan silaj çalışması sonucunda, odun sirkesinin besin değerleri üzerine herhangi bir etkisi olmamıştır (P>0.05). Deneme gruplarındaki en yüksek pH’ nın %2 ilaveli OS grubunda olduğu görülmüştür (P<0.05). OS gruplarındaki (%0.5 ve %1) laktik asit bakteri sayısı kontrol grubuna göre değişmezken (P>0.05), en yüksek oranda (%2) OS ilavesi laktik asit bakterileri üzerine önemli antimikrobiyal aktivite göstermiştir (P<0.05). Ayrıca OS ilavesinin maya ve küf gelişimini kontrol grubuna göre düşürebileceği belirlenmiştir (P<0.05).


Mükremin ÖLMEZ , Fatih BÜYÜK , Tarkan ŞAHİN , Eray BÜYÜK

Journal of Advances in VetBio Science and Techniques
,
Yıl 2020
Cilt 5
Sayı 3

Dergi adı:Journal of Advances in VetBio Science and Techniques

https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetbio/issue/57577/753680

Author: admin