IRKÇILIK VE CİNSİYETÇİLİK EKSENİNDE OYUNLARIN GENÇLER TARAFINDAN ALIMLANMASI: GTA V ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı, Grand Theft Auto V oyunundaki cinsiyetçi ve ırkçı öğeleri tespit ederek gençlerin bu öğeleri nasıl alımladığını ortaya koymaktadır. Oyunlar etkileşimli yapıları gereği gençleri en çok etkileyen medya içeriklerinin başında gelmektedir. Birçok çalışmada, video oyunlarının olumsuz etkileri üzerine araş-tırmalar ve tespitler yapılmıştır. GTA V oyunu ise olumsuz etkileri bakımından birçok kez tartışılmış ve gündeme gelmiş bir oyundur. Bu noktada milyonlarca kopyası satılan ve tartışmalara konu olan oyunun gençler tarafından nasıl algı-landığını ortaya koymak oyunların etkileri adına önemli sonuçlara ulaşmamıza yardımcı olabilir. Bu çalışma kapsamında 18-25 yaş arası medya okuryazarlığı eğitimi almamış 10 TIP öğrencisiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların büyük bir bölümü oyundaki cinsiyetçi ve ırkçı öğeler hakkında bir farkındalığa sahip değildir. Katılımcıların büyük ço-ğunluğu oyundaki cinsiyetçi ve ırkçı öğelerden ziyade oyuna gerçekçilik bakış açısıyla ele almakta ve oynamaktadır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu cinsi-yetçilik ve ırkçılık hakkında genel bir tanımlama ya da açıklama dahi yapama-mıştır. Bu çalışma elde edilen sonuçlar itibariyle, medya okuryazarlığının önemi-ni ve gençlerin oyun oynarken içeriklere karşı ne kadar savunmasız olduğunu ortaya koymaktadır.


Tugay SARIKAYA

International Journal of Social And Humanities Sciences
,
Yıl 2020
Cilt 4
Sayı 3

Dergi adı:International Journal of Social And Humanities Sciences

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijshs/issue/59252/853206

Author: admin