EVLİ ERKEKLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET TUTUMLARIYLA ÇOCUKKEN ŞİDDETE MARUZ KALMALARININ KADINA ŞİDDETLE İLİŞKİSİ

Araştırma Mersin ilinde bulunan 294 evli erkek ile yapılmıştır. Toplumsal Cinsi-yet Rolleri Tutum Ölçeği ile İSKEBE Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği kullanılmış-tır. Aynı zamanda araştırmacı tarafından oluşturulan Demografik Bilgi Formu ve Davranış Soruları Formu ile katılımcının evliliği hakkında ayrıntılı bilgi elde edilmiştir. Katılımcıların İSKEBE Kadına Yönelik Şiddet Tutum Ölçeği puanla-rından hareketle Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği puanları ile Davranış Soruları Formu puanlarının yordanıp yordanmayacağını anlamak üzere çok de-ğişkenli regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuçlar kadına yönelik şiddetin, top-lumsal cinsiyet rolleri tutum ve çocuklukta yaşanan şiddet varyansının %22.2’sini açıkladığını göstermiştir(F(2)=42.7, p


Rim Eda RENDE

International Journal of Social And Humanities Sciences
,
Yıl 2020
Cilt 4
Sayı 3

Dergi adı:International Journal of Social And Humanities Sciences

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijshs/issue/59252/853208

Author: admin