ISIRGAN OTU (URTICA DIOICA) SULU EKSTRAKTININ SALMONELLA ENTERICA SEROVARLARININ BİYOFİLM OLUŞUMU ÜZERİNE ANTİMİKROBİYEL ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Salmonella gibi gıda kaynaklı patojenlerde antimikrobiyel direncin artması yol açacağı sağlık problemleri nedeniyle endişelendirmektedir. Bu bağlamda, bitki özleri bilinen antimikrobiyellere önemli doğal alternatifler haline gelmiştir. Suda çözünür ısırgan otu ekstraktlarının 2 mg/mL, 4 mg/mL, 6 mg/mL, 8 mg/mL, 12 mg/mL, 16 mg/mL ve 20 mg/mL konsantrasyonları ile eradikasyon etkisi, Newport, Typhimurium, Enteritidis, Virchow, Othmarschen ve Mikawasima dahil olmak üzere Salmonella enterica alt türü enterica serovarlarının önceden oluşturulmuş biyofilmleri ve yüzme hareketliliği in vitro olarak araştırılmıştır. Her serovar ile bulaştırılan ıspanakta, izolatların oluşturduğu biyofilm oluşumunun engellenmesi için 40 mg/mL konsantre ekstraktın etkin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, biyofilm oluşumundan sorumlu ana genler (yani rpoS, mlrA, ycfR, fimA, spiA ve csgA) bahsi geçen tüm izolatlarda taranmıştır. Buna ilave olarak, ekstrakt, Mikawasima ve Virchow serovarlarının yüzme hareketlerini önemli ölçüde azalttığı belirlenmiştir. En yüksek azalma sırasıyla in vitro ve ıspanakta 0.88 Log CFU/mL ve 2.00 Log CFU/cm2 olarak bulunmuştur.


Aylin CESUR , Yeşim SOYER

Gıda
,
Yıl 2021
Cilt 46
Sayı 2

Dergi adı:Gıda

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gida/issue/59865/861771

Author: admin