Bazı organik preparat uygulamalarının Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinde meyve dökümü, kalitesi ve verimi üzerine etkileri

Malatya Ovası ülkemizde kayısı tarımının en yoğun yapıldığı alan olup ovada kayısı ağaçları düşük ilkbahar sıcaklıkları ve yüksek yaz sıcaklıkları gibi çeşitli sebeplerle küçük meyve dökümlerine neden olan abiyotik stres faktörleri etkisinde yetiştirilmektedir. Bu çalışmada da söz konusu meyve dökümlerini azaltmak ve aynı zamanda meyve kalitesini iyileştirmek amaçlarıyla bazı organik preparatların etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, 2018 ve 2019 yıllarında, sekiz yaşında olan Hacıhaliloğlu çeşidine ait kayısı ağaçlarında altı farklı organik preparat kontrol uygulaması ile birlikte yapraktan püskürtme şeklinde uygulanmıştır. Uygulamalar çanak yaprakların meyveden ayrıldığı dönemde ve meyve uzunluğunun yaklaşık 7-8 mm olduğu dönemde yapılmış olup yapılan uygulamalar meyve dökümü, verim, pomolojik özellikler, antioksidan aktivitesi ve toplam fenolik bileşik içerikleri üzerine etkisi yönünden karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda yapılan uygulamaların incelenen tüm parametreler üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Çalışmanın ilk yılında meyve döküm oranı % 1.50 ile 18.35 arasında değişmiş, ikinci yılında % 13.17 ile 26.48 arasında değişmiş, her iki yılda da kontrol uygulaması meyve dökümünün en yüksek seviyede gerçekleştiği uygulama olmuştur. Sonuç olarak çalışma kapsamında uygulanan organik preparatların meyve dökümünü azaltarak verimi artırmak ve aynı zamanda meyve kalitesini iyileştirmek amacıyla kullanılabileceği görülmüştür.


Hüseyin KARLIDAĞ , İbrahim Kutalmış KUTSAL , Fırat KARAAT , Tuncay KAN

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 25
Sayı 1

Dergi adı:Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/harranziraat/issue/60735/788317

Author: admin