Meyan (Glycyrrhiza glabra): Çabuk çözünür mikrokapsül üretimi

Bu çalışmada meyan kökünden (Glycyrrhiza Glabra) fenolik antioksidan bileşikler ekstrakte edilmiş ve elde edilen ekstraktlar püskürtmeli kurutma tekniği ile toz forma dönüştürülmüştür. Kurutma yardım materyali olarak maltodekstrin (MD) ve gam arabikin (GA) farklı konsantrasyonları kullanılmıştır. Çekirdek materyalinin kaplama materyaline oranı 1:3 olarak ayarlanmış ve tüm denemelerde sabit tutulmuştur. Kullanılan duvar materyali konsantrasyonu elde edilen son ürünlerin bazı özellikleri üzerine istatistiksel olarak etki olduğu saptanmıştır (p<0.05). Enkapsülasyon verimi ve enkapsülasyon etkinliği sırasıyla 46.30-64.11% ve 98.15-98.62% arasında bulunmuştur. FE4 (MD/GA: 2.25/0.75) emulsiyonunun kapsüllüme verimi diğer emülsiyonlar ile karşılaştırıldığında en yüksek bulunmuştur. Fakat farklı emülsiyonların enkapsülasyon etkinliği üzerine önemli derecede etkileri görülmemiştir (p>0.05). En yüksek toplam fenolik madde içeriği (7.02 mg GAE/g toz) ve antioksidan aktivite (60.15 mg TEAC/g toz) FE1 (MD/GA: 0.75/2.25) emülsiyonunda bulunmuştur. Bu çalışma, püskürtmeli kurutma tekniği kullanarak hazır meyan kökü üretiminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebileceğini göstermiştir.


Bülent BAŞYİĞİT , İbrahim HAYOĞLU , Gülbahar AKYAR , Sara BULUT , Ömer Faruk GAMLI , Ahmet ATASOY

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 25
Sayı 1

Dergi adı:Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/harranziraat/issue/60735/771780

Author: admin