Ekmeklik buğdayın (Triticum aestivum) çimlenme ve fide döneminde tuzluluk stresine toleransının diallel analizi

Tuz stresi en önemli abiyotik stres faktörlerinden biridir ve dünyadaki sulanan alanın yaklaşık olarak % 20'sini etkilemektedir. Bu çalışma, dört ekmeklik buğday ebeveyni ve bunların 4 x 4 tam diallel melezlerinin erken fide aşamasında (kök uzunluğu, koleoptil uzunluğu, sürgün uzunluğu, çimlenme hızı ve çimlenme gücü) tuzluluk stresine tepkisini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Ebeveynler ve F2 hibridlerine sodyum klorür (NaCl) uygulanarak (0 kontrol, 100 mMol) laboratuvar koşullarında değerlendirildi. Genel (GUY) uyum yeteneğinin kareler ortalaması incelenen tüm özellikler için oldukça yüksek düzeyde olumlu ve önemli bulunmuştur. GUY: ÖUY (özel uyum yeteneği ) oranı, incelenen tüm özellikler için bir den büyük bulunmuş bu da eklemeli gen etkisinin eklemeli olmayan gen etkisinden daha yüksek bir katkı sağladığını göstermiştir. Stres koşulları altında 84CZT04 çeşidi GUY etkileri yönünden koleoptil uzunluğu, kök uzunluğu ve sürgün uzunluğu özellikleri için istenen kombiner olduğunu göstermiştir. Melezlerin ÖUY etkilerine ilişkin tahminlerde ise, her iki koşulda 1 × 4 ve 3 × 1'in kök ve sürgün uzunluğu özellikleri için ümitvar melez kombinasyonlar olduğu görülmüştür.


Ferhat KIZILGEÇİ

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 25
Sayı 1

Dergi adı:Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/harranziraat/issue/60735/755280

Author: admin