Harran ovası koşullarında yetiştirilen bazı pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşitlerine uygulanan organik ve mikrobiyal gübrelerin verim ve verim öğelerine etkisi

Bu çalışma 2014 ve 2015 yıllarında, farklı organik ve mikrobiyal gübre uygulamalarının bazı pamuk çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkisini belirlemek amacıyla, Harran Ovasında organik Tarım Koşullarında yürütülmüştür. Çalışmada organik çiftlik gübresi (2000 kg ha-1), güvercin gübresi (1000 kg ha-1) ve mikrobiyal gübre (100 cc 100 lt su) uygulanmıştır. Çalışmada ST-468, BA-119 ve Candia pamuk çeşitleri, bitki materyali olarak kullanılmıştır. Deneme, bölünmüş parseller deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada bitkisel özelliklerden; bitki boyu(cm), odun dalı (adet bitki-1), meyve dalı (adet bitki-1), bitki başına koza sayısı (adet bitki-1) ve kütlü pamuk verimi (kg ha-1) kriterleri incelenmiştir. Çalışmada elde edilen varyans analiz sonuçlarına göre 2014 yılında; çeşitlerin kütlü pamuk verimi 3313.8 kg ha-1 (ST-468) ile 3490.7 kg ha-1 (Candia) arasında değişmiş olup, en yüksek kütlü pamuk verimi Candia çeşidinden elde edilmiştir. 2015 yılında çeşitlerin kütlü pamuk verimi 4389.0 kg ha-1 (Candia) ile 4705.7 kg ha-1 (BA-119) arasında değişmiş olup, en yüksek verim BA-119 çeşidinden elde edilmiştir. Organik ve mikrobiyal gübre uygulamaları sonucunda ise 2014 yılında, kütlü pamuk veriminin 1879.6 kg ha-1 (kontrol) ile 4346.0 kg ha-1 (Biofarm gübre) arasında değiştiği, en yüksek verimin Biofarm gübresi uygulamasından elde edildiği görülmüştür. 2015 yılında ise 3661.1 kg ha-1 (Kontrol) ile 5231.5 kg ha-1 (güvercin gübresi + mikrobiyal gübre) arasında değiştiği, en yüksek verimin güvercin gübresi + mikrobiyal gübre uygulamasından elde edildiği belirlenmiştir. Özellikle mikrobiyal gübrenin verim ve verim komponentlerinde önemli düzeyde etkisinin olduğu saptanmıştır. Çalışmamızdan; BA-119 çeşidi ile güvercin gübresi + mikrobiyal gübre interaksiyonunun en yüksek verimi sağladığı sonucuna varılmıştır.


Cevher İlhan CEVHERİ , Ahmet YILMAZ , Vedat BEYYAVAŞ

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 25
Sayı 1

Dergi adı:Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/harranziraat/issue/60735/737298

Author: admin