Zeytin yaprağı ilavesinin zeytinyağının bazı karakteristik özelliklerine etkisi

Bu çalışmada, zeytin yaprağı ilavesinin Ayvalık çeşidi zeytinden üretilen zeytinyağının bazı karakteristik özelliklerine etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, oda sıcaklığında 12 ay süre depolanan zeytinyağlarının serbest asitlik, peroksit değeri, toplam fenolik madde, antioksidan kapasite, indüksiyon süresi, özgül absorbans, renk ve yağ asitleri kompozisyonu incelenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede kontrol grubu yağa oranla, yaprak ilavesiyle üretilen zeytinyağının ortalama serbest asitlik, peroksit değeri, L*, a* ve b* değerleri ile stearik asit, SFA ve MUFA oranlarında önemli düzeyde azalma, fenolik madde içeriği, antioksidan kapasite, indüksiyon süresi ile linoleik asit ve PUFA oranlarında önemli düzeyde yükselme tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler ışığında, yaprak ilavesiyle üretilen zeytinyağının oda şartlarında en az 12 aylık süre ile oksidatif stabilitesini koruduğu, yaprak ilavesinin yağın oksidasyon stabilitesine olumlu katkı sağladığı, özellikle %4 yaprak ilavesiyle üretilen zeytinyağının daha uzun süreyle oksidatif stabilitesini koruyacağı sonucuna varılmıştır.


Emine DOĞRU , Şerafettin ÇELİK , Yasin YAKAR , Naciye ÜNVER

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 25
Sayı 1

Dergi adı:Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/harranziraat/issue/60735/744568

Author: admin