“Akıp Giden Zamanları Bir Yerlerde Bulsam!”: COVID-19 Pandemisi Esnasında Akış Kuramı Üzerine Bir Fotoses İncelemesi

Bu çalışmanın amacı COVID-19 pandemisi esnasında boş zaman aktiviteleri gerçekleştiren kişilerin öznel iyi oluş durumlarını boş zaman kuramlarından biri olan akış kuramı açısından incelemektir. Bu amaçla COVID-19 pandemisi esnasında kısıtlamalara maruz kalan kişilerden fotoses yöntemi aracılığıyla veri toplanmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan kartopu örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında veri elde etmek adına 48 kişi ile görüşülmüş, 33 kişiden geri dönüş alınabilmiştir. Elde edilen veriler aracılığıyla 6 ana tema ve 15 alt tema oluşturulmuştur. Bu temalar; denetim, odaklı haz, keşif yolculuğu, zaman algısı, kaliteli zaman yolculuğu ve farkına varmadır. Verilerden elde edilen sonuçlara bakıldığında, boş zaman aktivitelerinin yoğun ve hareketli zamana kıyasla insanları rahatlattığı, huzur verdiği ve zamanın akışına dahil ettiği ortaya çıkmıştır. Oysa ki genel olarak bakıldığında sürecin insanlara olumsuz ve negatif düşüncelere sevk etmesi gerekirken, bireyler bu süreçte akışa dahil olarak kaygılardan uzak kaldıklarını belirtmişlerdir.


Esra ÇETİN , Okan ÜNVER , Halime DİNÇ , Metin ARGAN

GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 1

Dergi adı:GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences

https://dergipark.org.tr/tr/pub/atrss/issue/60364/817717

Author: admin