Demirin Vibrio vulnificus’un klinik ve çevresel suşların büyümesi ve hemolizin/sitolizin ekspresyonu üzerine etkisi

Yüksek demir seviyeleri, oldukça ölümcül olan insan patojeni Vibrio vulnificus’un büyümesi ve virülansı ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Bu çalışma, farklı demir konsantrasyonları altında (7, 10, 15, 30 ve 50 μM) dört klinik ve dört çevresel V. vulnificus suşlarının, büyüme oranlarını ve hemolizin/sitolizin kodlayan genin (vvhA) ekspresyon seviyelerini incelemiştir. Ekspresyon seviyeleri 2-ΔΔCT yöntemine göre belirlenmiştir. Demir konsantrasyonu arttıkça vvhA transkripsiyon aşağı regülasyonu gözlenmiştir. Test edilen tüm suşlarda, 30 ve 50 uM ferrik klorür konsantrasyonları seviyesinde düşük konsantrasyonlara kıyasla anlamlı bir fark gözlenmiştir (p


Sedat ÇAM

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 31
Sayı 2

Dergi adı:Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd/issue/59521/788440

Author: admin