GERİDEN KESTİRME NOKTASINDA ÖLÇÜLEN 100g’DAN BÜYÜK AÇILARIN COLLİNS YÖNTEMİNDE İNCELENMESİ

Özet: Günümüzde konum belirlemede geriden kestirme yöntemi, uydu teknolojisinin gelişmesiyle pek kullanılmasa da, uyduların sinyallerinin alınamadığı yerlerde, klasik geriden kestirme yöntemini kullanmak gerekebilir. Ölçme bilgisi literatüründe geriden kestirme noktasının koordinatının hesaplanmasıyla ilgili Collins, Kaestner ve Cassini yöntemlerinde, kestirme noktasında ölçülen açıların 100g’dan küçük durumları dikkate alınmıştır. Kestirme noktasında ölçülen açılar 100g’dan büyük olduğunda geriden kestirmede hesap yöntemlerinden Collins yöntemiyle kestirme noktasının koordinat hesabında, güçlükler ortaya çıkmaktadır. Yani kestirme noktasında, bakılan nirengi noktaları arsında ölçülen açılar 100g’dan büyük olduğunda, problemin Collins yönteminin klasik haliyle çözülemeyeceği anlaşılmıştır. Problemin çözümü için literatürde bir kaynakta bu konuya yer verildiği, ancak çözümün önereceğimiz yöntemden farklı olduğu görülmüştür. Bu çalışmada, literatürdeki kaynakta belirtilen çözüm yöntemi ile tarafımızca önerilen yöntem açıklanacaktır. Çalışmada, konuyla ilgili uygulamalar yapılmış ve elde edilen bulgular ve kanaatler belirtilmiştir.


Hüseyin İNCE , Nuri ERDEM , Yener TÜREN , Fazlı Engin TOMBUŞ , İbrahim Murat OZULU

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 1

Dergi adı:Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/okufbed/issue/60518/800689

Author: admin