Bir Uygulama: Bir Beyaz Eşya Üretim Firmasının Boyahane Bölümünde Paralel Makineler için Sıraya Bağlı Kurulum Sürelerini içeren bir Model

Gereğinden fazla miktarda ara stok, üretimi kesintiye uğratabilmekte ve temel sorunlardan birini oluşturmaktadır. Kütle üretim yapılan hatlarda envanter sorunları ile başa çıkmanın yollarından biri, ayrıntılı bir üretim programı yapmak ve uygulamaktır. Bu çalışmada beyaz eşya sektörü firmasındaki boyahane istasyonu için seri üretim hattı olan bir firma ele alınmıştır. Boyahane istasyonu için ara stok problemlerindeki aşırı iş yükünü çözmek için sıraya bağlı kurulum sürelerine sahip bir karma tamsayı programlama modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen model, gerçek veriler kullanarak test etmek suretiyle sözkonusu firmaya uygulanmış ve problem Genel Cebirsel Modelleme Sistemi (GAMS) CPLEX 24.1 çözücü kullanılarak çözülmüştür.


Selin KASIMOĞLU , Gülce DEMİR , Berrak Pınar YAZ , Durdu Hakan UTKU

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 1

Dergi adı:Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/okufbed/issue/60518/779834

Author: admin