Armillaria mellea ve Tricholoma cedrestorum Farklı Dozlarının İlave Edildiği Topraklarda Karbon Mineralizasyonu

Bu çalışmada, Osmaniye ili- Hasanbeyli mevkiide bulunan Armillaria mellea (Physalacriaceae) ve Tricholoma cedrestorum (Tricholomataceae) mantarlarının yetiştiği topraklar ile bu topraklara farklı oranlarda ilave edilen (toprak karbonuna eşdeğer 1/1X, 1/2X ve 1/4X oranda) mantarların toprak karbon mineralizasyonuna etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, A. mellea ve T. cedrestorum mantarları ile yetiştiği toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenerek bu toprakların 42 günlük karbon mineralizasyonu CO2 respirasyonuna göre incelenmiştir. Topraklara ayrı ayrı karıştırılan toprak karbonuna eşdeğer 1/1X, 1/2X ve 1/4X oranında karbonlu mantar ilaveleri her iki toprakta mikroorganizma faaliyetini arttırmıştır. A. mellea mantarı karıştırılan toprakta daha yüksek karbon mineralizasyonu gözlenmiş olup T. cedrestorum toprağı ile arasında anlamlı fark bulunmamıştır (P > 0.05). Bunun yanında her iki mantarın farklı dozlarının da (1/1 X, 1/2X ve 1/4X) topraklara ilavesinde kendi aralarında anlamlı farklar yaratmadığı saptanmıştır. A. mellea mantarının kontrol toprağı ile yine farklı dozlarda A. mellea mantar ilavelerinin yapıldığı topraklarda daha yüksek karbon mineralizasyon oranı gözlenmiş olup, T. cedrestorum uygulamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (P < 0.05). Bu çalışma bulgularından elde edilen sonuçlara göre mikroorganizmaların mantar ilavelerini karbon kaynağı olarak kullandıkları saptanmıştır.


Selen ÇELİK , Hüsniye AKA SAĞLIKER , Nacide KIZILDAĞ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 1

Dergi adı:Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/okufbed/issue/60518/822730

Author: admin