Capsicum Türlerinin Kök Yapılarının İncelenmesi ve Kök Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması

Biber anaç ıslahında güçlü kök sisteminin oluşturulmasına yönelik çeşit ıslah çalışmaları oldukça düşük düzeydedir. Bu çalışmada, aşılı biber anaç ıslahında türler arası melez programında yer alan Capsicum annuum, Capsicum chinense ve Capsicum baccatum türlerine ait biber genotiplerinin kök yapılarının incelenmesi ve köklenme özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada, üç farklı türde toplam 21 genotip (4 genotip C. annuum, 9 genotip C. chinense ve 8 genotip C. baccatum) incelenmiştir. Biber genotiplerinin kök mimarilerinin incelenmesi ve köklenme düzeylerinin ayrıntılı olarak tespit edilmesi amacıyla WinRhizo kök analiz programı kullanılmıştır. Kök analizi sonucunda, biber genotiplerinin kök mimarilerini oluşturan toplam kök uzunluğu (cm), kök yüzey alanı (cm2), kök hacmi (cm3), kök kuru ağırlığı (g), ortalama kök çapı (mm) özellikleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, C. baccatum ve C. chinense türünün kök özelliklerinin, genel olarak C. annuum türüne göre daha güçlü ve üstün olduğu bulunmuştur. Kök uzunluğu ve kök yüzey alanı yönünden C. chinense, kök hacmi ve kök kuru ağırlığı yönünden ise C. baccatum türü ön plana çıkmıştır. Kök mimarisini oluşturan tüm özellikler birlikte değerlendirildiğinde, C. baccatum türünde CB73 ve CB4 genotipleri ve C. chinense türünde ise CC47, CC61 ve CC76 genotipleri üstün performans göstermişlerdir.
Onur KARAAĞAÇ , Kübra TAŞ , Rüveyda ÖZGEN , Aslı KANAL , Ahmet BALKAYA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 2

Author: