Farklı Düzeylerde Kekik Yaprağı (Thymus kotschyanus) İlavesinin Yonca Kuru Otunun İn vitro Sindirim Parametrelerine Etkisi

Bu çalışmada, yonca kuru otuna (YKO) farklı düzeylerde kekik yaprağı (Thymus kotschyanus) ilavesinin, in vitro kuru madde sindirimi (IVKMS), in vitro organik madde sindirimi (IVOMS), metabolik enerji (ME) düzeyleri ile rumen parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, YKO`na ÷2, ÷4 ve ÷6 seviyelerinde kekik yaprağı (KY) ilave edilmiştir. Çalışmada, mezbahaneye kesim için getirilen 2 adet büyükbaş hayvanın rumen sıvıları kullanılmıştır. İnkübatörde, katkısız (YKO), ÷2 KY (YKO+÷2KY), ÷4 KY (YKO+÷4KY) ve ÷6 KY (YKO+÷6KY) olmak üzere 4 grup oluşturulmuştur. Her bir kavanoz için 10 adet örnek, 3 adet kör olmak üzere toplamda 52 adet kese inkübe edilmiştir. Daisy inkübatör cihazında in vitro olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, 48 saat inkübasyon süresi uygulanmıştır. Yonca kuru otuna ÷2, ÷4 ve ÷6 düzeyinde KY ilavesi ile in vitro toplam sindirim (IVTS), IVKMS, IVOMS ile ME düzeyleri azalmıştır (P&amp,lt,0.001). İn vitro pH düzeyleri ÷6 KY katkılı grupta kontrolden yüksek, ÷2 KY katkılı grupta ise kontrolden düşük elde edilmiştir. Çalışmada gruplara ait pH düzeyleri optimal rumen sıvısı pH aralıklarında belirlenmiştir. Kontrol grubuna göre ÷4KY katkılı grupta asetik asit (AA) miktarı artarken (P&amp,lt,0.001), diğer gruplar arasında istatistiksel bir farklılık tespit edilmemiştir. Bu çalışmada aktif bileşikleri tanımlanan kekik yaprağının kullanılan katkı seviyeleri in vitro rumen parametrelerine önemli derecede etki etmiş, YKO`nun in vitro sindirim derecelerini de olumsuz etkilemiştir. Bu sonuç tıbbi-aromatik bitkilerin yapılarındaki aktif bileşenler ve dozlarının rumen fermantasyon parametreleri ve YKO`nun sindirimine etkisi bakımından gelecekte yapılacak çalışmalara katkı sağlayacaktır.
Emir KÖSEOĞLU , Mehtap GÜNEY
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 2

Author: