Bazı Pestisit Uygulamalarından Sonra Toprakta Hedef Olmayan Nematod, Bakteri ve Mikrofungus Popülasyonlarının Değişimi

Tarımsal alanlar, insan müdahalesi ile kimyasal girdilerin olduğu önemli ekolojik ortamlardır. Bu ortamların varlığı, insanlar için önemli olduğu kadar ortamı paylaşan diğer canlılar için de önemlidir. Bu araştırma, Bitlis İli tarımsal alanlarında yaygın kullanılan Satellite 20 WP, Status 330 E, Pesos 100 EC ve Pentran 22 E pestisitlerinin hedef olmayan topraktaki nematod, aerobik mezofilik bakteri, mikrofungus popülasyonları ve toprak pH`sına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, in-vitro şartlarında tekrarlı ölçümlerde varyans analizi yöntemine göre altı tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Yapılan varyans analizlerine göre Periyot×Uygulama interaksiyonlarının sırasıyla pH, bitki paraziti ve fungivor nematodlar için önemli olduğu (P=0.007, P=0.008, P=0.000), omnivor-avcı, bakterivor ve toplam nematodlar için hem periyot (P=0.000, P=0.000, P=0.000) hem de pestisit uygulamalarının ana etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu (P=0.046, P=0.017, P=0.009) bulunmuştur. Profil analizlerine göre, pH`ın, özellikle Satellite 20 WP uygulamasında artış gösterdiği aerobik mezofilik bakteri sayısının, kontrolde artmasına karşın tüm pestisit uygulamalarında azalma gösterdiği, mikrofungus sayısının, Pesos 100 EC uygulamasında artış göstermesine karşın diğer uygulamalarda azaldığı, bitki paraziti, fungivor ve toplam nematod sayılarının tüm pestisit uygulamalarında azaldığı, omnivor-avcı ve bakterivor nematodların kısmen etkilendiği görülmüştür. Sonuç olarak, kullanılan pestisitlerin, dikkate alınan parametrelere göre olumlu ya da olumsuz etkisinin olduğu belirlenmiştir.
Ayşenur GÜVEN , İbrahim KOÇ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 2

Author: