Bursa-Gemlik Ekolojik Koşullarında Farklı Fosfor Dozlarının Azkan Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşidinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Bu araştırma 2014 ve 2015 yıllarında Bursa–Gemlik ekolojik koşullarında birinci ürün olarak yetiştirilen Azkan nohut (Cicer arietinum L.) çeşidine farklı dört fosfor dozu (0-4-6-8 kg da-1 P2O5) uygulanarak verim ve verim öğelerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada elde edilen verilerin varyans analiz sonuçları dikkate alındığında fosfor dozlarına bağlı olarak iki yıl için bitkide boy, dal sayısı, bitkide bakla sayısı ve dekara tane verimini önemli ölçüde etkilediği belirlenmiştir. Yapılan uygulamalarla tane verimi ortalamaları 2014 yılında 156.9-202.5 kg da-1, 2015 yılında ise 159.4-197.4 kg da-1 arasında değişmiştir. Fosfor dozları açısından deneme sonuçları incelendiğinde, iki yıl için en yüksek tane verimi sırasıyla 197.4-202.5 kg da-1 ve 6 kg da-1 fosfor(P2O5) dozu uygulanan parsellerden elde edilmiştir. Artan fosfor dozlarının bir noktaya kadar verimde pozitif yönlü bir artışa neden olduğu görülmüştür.
Okan KULAÇ , Numan BİLDİRİCİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: