Gerze Tavuğu ve Bazı Saf Hat Genotiplerinde Majör Doku Uyumluluğu Gen Kompleksi Polimorfizmi

Bu çalışmada Gerze tavuğu
popülasyonuna ait 43 örnek ile ticari saf hatlardan oluşturulan 50 örneklik Saf
hat popülasyonunun majör doku uyumluluğu gen kompleksi (MHC) bakımından
moleküler incelenmesi amaçlanmıştır. Allelik çeşitlilik, MHC içerisinde yer
alan MCW0371 ve LEI0258 mikrosatellit lokuslarının PCR yöntemi yardımıyla
çoğaltılarak elde edilen DNA fragmentlerinin agaroz jel elektroforezi ile
ayrımlanması ile hesaplanmıştır. Gerze popülasyonunda LEI0258 lokusunda elde
edilen allel sayısı, etkili allel sayısı, gözlenen heterozigotluk ve beklenen
heterozigotluk değerleri sırasıyla, 16, 10.82, 0.67, 0.91, Saf hat
popülasyonunda ise 19, 11.84, 0.60, 0.92 olarak bulunmuştur. MCW0371 lokusu
için sırasıyla, Gerze popülasyonunda 3, 2.68, 0, 0.63 ve Saf hat popülasyonunda
3, 1.96, 0, 0.49 olarak tespit edilmiştir. Popülasyonlar arasında Nei genetik
uzaklık ve genetik benzerlik değerleri sırasıyla 0.419 ve 0.658 olarak
hesaplanmıştır. Popülasyonlar arasında FST değeri 0.068 olarak
bulunmuştur. Elde edilen bulgular,
içerdiği allel deseni bakımından Gerze tavuğunun özgün bir genetik kaynak
olarak korunmasının ve ıslah programlarına dahil edilmesinin önemli olduğu
sonucuna varılmıştır.
Derya EKİNCİ , Levent MERCAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: