Kanola Yağı İçeren Yemlerle Beslenen Avrupa Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax L.)`nin Sindirim Kanalı Boşaltım Süresinin Belirlenmesi

Bu
çalışmada Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus
labrax) yemlerinde kullanılan, balık yağına ikame olarak, üç farklı oranda
(0, 50 ve 100) kanola yağı (Kanola, K) içeren yemlerle (20.4 g) 10 hafta
boyunca vücut ağırlıklarının ÷2`si olacak şekilde beslenmiştir. Besleme
denemesinden sonra, her tanka (500 L) 20 adet levrek (78.6 ± 3.58 gram) üç
tekerrürlü olarak stoklanmıştır. Sindirim kanalının boşaltım süresinin
belirlenmesi için, örneklemeden önce bireyler 72 saat aç bırakılarak sindirim
sisteminin tamamen boşaltılması sağlanmıştır. Örnekleme başlamadan önce tüm
balıklar tek öğün “ad libitum” olarak beslenmiştir. Her deneme grubundan 0.,
8., 16., 24., 32. ve 48. saatlerde tesadüfi olarak 9 adet balık örneklenmiş ve
sindirim kanalında mide, ön bağırsak ve son bağırsak olmak üzere üç farklı
bölgede kalan yemler tespit edilmiştir. Mide, ön bağırsak ve bağırsaklardaki en
kısa boşaltım sürelerinin sırasıyla 32.2, 60.9 ve 50.4 saat ile K0 grubunda (÷0
kanola yağı) olduğu bulunmuştur, en uzun sürenin ise sırasıyla 41.9, 101.3 ve
70.2 saat ile K100 (÷100 kanola yağı) grubunda olduğu belirlenmiştir (P&amp,lt,0.05).
Deneme sonunda ulaşılan veriler, yem içerisinde balık yağına ikame olarak
kullanılan kanola yağı oranın artması ile boşaltım sürelerinin doğrusal olarak
tüm sindirim sisteminde uzadığını ve levrek yemlerinde bu yağın yem
formülasyonlarında yüksek oranlarda kullanımını sınırlandıracağını
göstermiştir.
Hatice Asuman YILMAZ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: