Bazı Soya Fasulyesi [Glycine Max (L.) Merr.] Genotipleri Arasında Agronomik Özelliklerin ve ISSR Yönteminin Karşılaştırmalı Analizi

Bu çalışmada, 12 soya fasulyesi genotipi arasındaki genetik çeşitliliği, rastlantısal basit dizi tekrarları (ISSR) ve agronomik özellikler kullanarak araştırdık. Bu genotiplerin yapraklarından DNA izole edildi. Moleküler karakterizasyon için, toplam 26 ISSR primeri ve sekiz agronomik özellik değerlendirildi. ISSR analizi 88 polimorfik bant ortaya çıkardı. ISSR analizine ve agronomik özelliklere göre genotipler arasındaki genetik çeşitlilik sırasıyla Nei homolojisi ve Euclidian mesafesine göre hesaplandı ve genetik benzerliği yansıtan dendrogramlar sırasıyla UPGMA ve NTSYSpc kullanılarak yapıldı. ISSR analizi için kullanılan Nei`nin homoloji katsayısı değerleri ÷78-84 arasında ve tarımsal veriler için kullanılan ortalama Euclidean mesafesi 1.96-9.77 arasında değişmiştir. Bu çalışmada değerlendirilen soya fasulyesi genotipleri oldukça benzer olmasına rağmen, dendrogramlar bu genotiplerin hem morfolojik hem de genetik olarak ayırt edilebileceğini göstermiştir.
Emine ARSLAN , Elif GÜLBAHÇE MUTLU , Ömer DURSUN , Seydi Ahmet BAĞCI
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: