Aylar: Aralık 2021

31
Ara
2021

Çelikhan ve Yakın Çevresinin (Adıyaman/Türkiye) Flora ve Vejetasyonu Üzerine Araştırmalar

Bu çalışma 2011-2020 tarihleri arasında Adıyaman (Türkiye) ilinin Çelikhan ilçesi ve yakın çevresinin flora ve vejetasyon yapısının…

31
Ara
2021

Meme Kanseri (MCF-7) Hücrelerinde Krosinin İnflamasyon ve Oksidatif Stres Aracılı Apoptoza Etkileri

Krosin, safran (Crocus sativus L.) bitkisinin çiçek kısmındaki stigmalarının kurutulması ile elde edilen karotenoid yapılı bir bileşiktir….

31
Ara
2021

Tiyazol Türevlerinin Glutatyon Redüktaz Üzerindeki İnhibitör Etkilerinin Belirlenmesi

Glutatyon redüktaz (GR), oksitlenmiş glutatyondan (GSSG) indirgenmiş glutatyonun (GSH) geri kazanımını katalize ederek GSH/GSSG oranını korumak için…

31
Ara
2021

Çölyak Hastaları İçin Meşe Palamudu Meyvesinden Glütensiz Diş Macunu Elde Edilmesi ve Analizi

Günümüzde giderek yaygınlaşan çölyak hastalığı ile ilgili araştırmalara bakıldığında glütensiz yiyeceklerin ön planda olduğu görülmektedir. Çölyak hastalığı…

31
Ara
2021

Afyon Akşehir Grabeninde Jeodezik Yamulma Alanları ile b Parametresi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Akşehir-Simav Fay Sistemi (ASFS) Batı Anadolu genişleme bölgesinde yer almakta olup en önemli sismojenik kuşaklardan biridir. Sistem…

31
Ara
2021

Demirçevre-Sadıkbey (Afyonkarahisar) Arasındaki Yerleşim Alanın Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri

Deprem açısından risk taşıyan bölgelerde yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç duyulması, mühendislik açısından detaylı çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir. Depremsellik…

31
Ara
2021

Hidrolik Çatlatma Uygulamaları için Gerçek Üç Eksenli Yeraltı Basınç ve Sıcaklık Simülasyon Hücresi Tasarım ve Üretimi

Kızgın kuru kaya jeotermal sistemlerde rezervuar oluşturma uygulamalarının başarısı birçok faktöre bağlıdır. Saha çalışmaları öncesi yapılacak olan…

31
Ara
2021

Sabit Ortalama Eğrilikli Bishop Çatılı Tubular Yüzeylerin Enerjileri

Bu makalede μ : M → G Öklid metrikli Bishop çatılı Tubular yüzeylerin Helfrich ve Willmore enerjileri…

31
Ara
2021

Su Dağıtım Şebekelerindeki Fiziki Kayıpların Önlenmesinde SCADA’nın Önemi: ASKİ Örneği

İçilebilir su miktarının gittikçe azaldığı dünyamızda, su kayıplarını önleme çalışmalarının ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunun…

31
Ara
2021

Sezgisel Bulanık WASPAS Yöntemi ve Depo Yeri Seçimi Problemi

Rekabetin yoğun olduğu günümüz iş dünyasında şirketler varlıklarını sürdürebilmek ve gelişebilmek için lojistik sistemlerinin optimizasyonu üzerinde yoğunlaşarak…

31
Ara
2021

Pamuk-Sentetik Bileşenli Lif Katkısı ve Genleştirme Ajanı Miktarlarının Otoklavsız Gazbetonun Teknik Özelliklerine Etkileri

Gazbeton ürünlerde otoklavsız üretimin sağlanmasıyla otoklav sistemlerde kullanılan ısı ve basınç üretim enerjisinden kaçınılabilinmiştir. Bu makalede, endüstriyel…

31
Ara
2021

Emet Bor Üretim Tesisleri Atıklarının Lityum İçeriğinin İncelenmesi

Bu çalışmada, Dünya’da ki en fazla bor yataklarına sahip Türkiye’de yer alan Kütahya Emet bölgesi bor minerali…

31
Ara
2021

MgO Nanopartiküllerinin Drosophila melanogaster Üzerindeki Davranışsal Toksisitesinin Değerlendirilmesi

Günümüzde nanopartiküllerin üstün fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesinden sonra nanopartiküller ve nanoteknolojiye olan ilgi de hızlı bir şekilde artmış…

31
Ara
2021

Katlı Kavşak Düzenleme Önerilerinde Simülasyon Programı Kullanım Sürecinin İrdelenmesi

Mikro-simülasyon programları, kavşakta yapılmak istenen düzenlemeleri hayata geçirmeden önce bilgisayar ortamında modelleyerek ve belirli kavşak iyileştirme parametrelerini…

31
Ara
2021

Spin Kaplama Yöntemi ile Hazırlanan Cu Katkılı ZnO Nanoyapılı İnce Filmlerin Elektrokimyasal, Optik ve Morfolojik Karakterizasyonları

İletkenliğin hayati olduğu nanoteknoloji açısından bakıldığında, spin kaplama ile üretilen Cu katkılı ZnO nanoyapılı ince filmlerin elektrokimyasal…

31
Ara
2021

Optimizasyon Yöntemlerinin Süper Çözünürlük Üzerine Katkı Analizi

Bu çalışmada, süper çözünürlükte sağlam bir optimizasyon fonksiyonu seçmenin yararları analiz edilmiştir. Bu amaçla her yöntemin performansını…

31
Ara
2021

TUSAGA-Aktif İstasyonlarındaki Meteorolojik Hava Olaylarının Hassas Nokta Konumlamaya Etkisi

Hassas Nokta Konumlama (PPP), santimetre mertebesinde konum doğruluğu sağlayan bir teknik olarak geliştirilmiş ve günümüzde bilimsel çalışmalarda…

31
Ara
2021

Standartlaştırılmış Yağış İndisi ile Kuraklık İndislerinin Eğilim Analizi: Akşehir Örneği

Günümüzde yağışların azalmasına bağlı olarak su kaynaklarımızı tehdit eden en önemli etkenlerin başında kuraklık gelmektedir. Kuraklık etkilerinin…

31
Ara
2021

GPS/Galileo PPP-AR ve PPP Yöntemlerinin Doğruluklarının Gözlem Süresi ve Uydu Kombinasyonları Açısından İncelenmesi

Bu çalışmada farklı enlemlerde seçilen üç farklı Uluslararası GNSS Servisi (IGS) istasyonunun ardışık 15 günlük GPS/Galileo gözlem…

31
Ara
2021

Gıda Güvencesi Konusunda Türkiye İçin Bir Değerlendirme

Günümüzde hızlı kentleşme ve tüketici nüfusun artması gıda üretimine olan baskının ve talebin daha da artmasına neden…

31
Ara
2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Binası’nın (Ziraat Mektebi) Kültürel Miras Bakımından Önemi ve Korunması Konusunda Bir Değerlendirme

Bir toplumun geçmişiyle ilgili onu kimliklendiren, yaşamsal devamlılıkla birlikte günümüze kadar ulaşan, yerel ve evrensel değer niteliği…

31
Ara
2021

Sürdürülebilir Destinasyon İçin Ziyaretçi Görüşlerinin Önemi: Assos Antik Kenti Örneği

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayımladığı Raporda kavramsallaştırılan “sürdürülebilir kalkınma”, sonraki yıllarda yaşamın tüm…

31
Ara
2021

Kömüre Bağımlı Şehirlerde Muhtemel Kömür Sonrası Döneme Dair Algı: Türkiye Zonguldak Örneği

Fosil yakıt tüketiminin yarattığı tehditler nedeniyle gelişmiş Avrupa ülkeleri kömürden çıkışın yollarını aramaktadırlar. Bu konuda örnek stratejik…

31
Ara
2021

Akdeniz Bölgesi Süs Bitkisi Yetiştiricilik Alanlarında Krizantem (Chrysanthemum morifolium Ramat.) Bitkilerinde Bulunan Viroidlerin Araştırılması

Dünyada süs bitkilerinde virüs ve viroid etmenlerinin neden olduğu birçok hastalık bulunmaktadır. Günümüze kadar dünyada krizantemlere spesifik…

31
Ara
2021

Asma Anaçlarının in Vitro’da Büyüme Performansları ile Besin Elementi Alım Düzeylerinin Belirlenmesi

Çalışmada, 5BB, 41B, 140Ru, SO4, 110R, 1103P, Salt Creek ve Harmony anaçlarının in vitro koşullarda bitki büyüme…

31
Ara
2021

Kısıntılı Sulama Altında Hibrit Mısır Çeşitlerinin Bazı Büyüme Parametreleri Üzerine Bir Sera Çalışması

Tarımsal üretimde su stresine toleranslı ve verim potansiyeli yüksek hibrit tohumların kısıntılı sulamaya verdiği tepki oldukça önemlidir….

31
Ara
2021

Farklı Anaçlar Üzerine Aşılanan Kırkağaç Kavunlarının, Meyve Özelliklerinin Araştırılması

Bu araştırmada 3 adet interspesifik Cucurbita hibrit (C. maxima Duch. x C. moschata Duch.) anacı kullanılmıştır. Bu…

31
Ara
2021

Farklı Tarımsal Atıkların Ganoderma lucidum Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkisi

Bu çalışmada, Ganoderma lucidum (Reishi mantarı) yetiştiriciliğinde, farklı yetiştiricilik ortamlarının verim ve kalite üzerine etkilerinin test edilerek,…

31
Ara
2021

Topraksız Tarımda Kullanılan Atıkların Marul ve Maydanoz Fidesi Yetiştiriciliğine Etkileri

Bu çalışma; sonbahar döneminde, ısıtmasız cam serada iki defa (domates ve marul) topraksız yetiştiricilikte kullanılan domates atıkları…

31
Ara
2021

Üniversite Öğrencilerinin Stres Durumları ile Fruktoz ve İşlenmiş Besin Tüketimi Arasındaki İlişki

Bu çalışmaya, lisans öğrenimine devam eden 225 öğrenci (132 kadın ve 93 erkek) katılmıştır. Veriler, sosyodemografik bilgi,…

31
Ara
2021

Effects of Zinc Application on Some Important Yield and Quality Characteristics of Coriander (Coriandrum sativum L.)

In this study, the effects of zinc application on the yield and quality characteristics of coriander was…

31
Ara
2021

Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Fenoliklerinin Karakterizasyonu, Antioksidan ve Antimikrobiyal Potansiyelinin Belirlenmesi

Bu çalışmada sarı kantaron (Hypericum Perforatum L.) bitkisinin farklı çözgenler (etanol, metanol, ayçiçek yağı, zeytinyağı ve su)…

31
Ara
2021

Akdeniz İklimi Koşullarında Bazı Biryıllık Çim (Lolium multiflorum Lam.) Çeşitlerinin Adaptasyonu

Bu çalışmada, Akdeniz ikliminin sulanan koşullarında, kışlık ara ürün olarak yetiştirilebilecek dört biryıllık çim (Lolium multiflorum L.)…

31
Ara
2021

Pişirme İşleminin Balık Ezmenin Mikrobiyal, Duyusal ve Renk Karakteristiklerine Etkisi: Ohmik ve Geleneksel Pişirme Tekniklerinin Karşılaştırılması

Bu araştırmanın amacı pişirme sonrası balık ezmesinin kalite karakteristiklerini incelemektir. Balık ezmesi ohmik ve geleneksel (su banyosu)…

31
Ara
2021

Burdur Gölü Çevresindeki Tuzlu ve Borlu Toprakların Islahı İçin Gerekli Yıkama Suyu Miktarı ve Islah Süresi

Burdur Gölü çevresindeki tuzlu ve borlu toprakların ıslahı için gerekli yıkama suyu miktarı ile yıkama süresini belirlemek…

31
Ara
2021

Farklı Çift Sıra, Dar Sıra ve Tek Sıra Ekim Sistemlerinde Değişik Bitki Yoğunluklarının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indentata) Verim ve Verim Öğelerine Etkisi

Araştırmada 5 farklı ekim sistemi ve 3 farklı bitki yoğunluğu denenmiştir. Ekim sistemleri dar sıra (35-35-35 cm),…

31
Ara
2021

Çukurova Bölgesinde Bazı Nohut (Cicerarietinum L.) Çeşit Ve Hatlarında Verim Ve Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Bu çalışma, Çukurova bölge koşullarında 2014-2015 yetiştirme yıllarında nohut (Ciceraritinum L.) çeşit ıslahı amacıyla hat ve çeşitlerin…

31
Ara
2021

Ergin Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinde Farklı Demir Uygulamalarının Verim Ve Kalite Üzerine Etkisi

Bu çalışma, Mersin ili Akdeniz ilçesi Yanpar köyündeki bir üretici bağında yürütülmüştür. Çalışmada, Fe-EDDHA (Demir-Etilendiamin-di (o-hidroksifenil asetik…

31
Ara
2021

Tuz Oranı Değişiminin Kırmızı Pul Biberin Toz Akış Özellikleri Üzerine Etkisi

Bu çalışmada kırmızı pul bibere farklı oranlarda tuz ilave edilmesinin ürünün fizikokimyasal ve toz akış özellikleri üzerinde…

31
Ara
2021

Farklı Üretim Yöntemlerinin Üretici Gelirine Katkısı: Türkiye'de Çilek Üretimi

Bu çalışmanın amacı iki farklı çilek üretim yönteminin karlılığını karşılaştırarak üretici gelirine katkısını ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında…

31
Ara
2021

Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri

Bu çalışmada Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özelliklerini, mevcut sorunlarını ortaya…

31
Ara
2021

Besi Hayvanlarında Yaralanmalar ve Önleme Yolları

Hayvansal üretimde yaralanmalar ciddi kayıplara neden olmaktadır. Besi işletmelerinde besleme, taşıma, yükleme, tırnak bakımı, numaralama, boynuz köreltme,…

31
Ara
2021

Başkonuş Mesire Yeri’nden (Kahramanmaraş) Sağlanan Ekosistem Hizmetlerine Yönelik Algının İncelenmesi

Bu çalışma ile, Başkonuş mesire yerinden (Kahramanmaraş) sağlanan ekosistem hizmetlerine yönelik algının Q metodoloji yardımıyla incelenmesi amaçlanmıştır….

31
Ara
2021

Çeltik Üreticilerinin Katıldıkları Tarımsal Yayım Yöntemlerinin Sürdürülebilir Tarım Algılama Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi

Bu araştırmada, Edirne ili İpsala ilçesinde çeltik çiftçilerinin kullandıkları tarımsal yayım yöntemlerinin sürdürülebilir tarım algılama düzeylerine göre…

31
Ara
2021

Covid-19’un İmalat Sektöründe Üretim Endekslerine Etkisi

Dünyayı tesiri altına alan Covid-19 salgını, ne yazık ki ülkemizi de etkisi altına almıştır. Her alanda sınırlar…

31
Ara
2021

Spreyleme Yöntemi ile Soğutulan Yarı Kapalı Bir Gaz Çevriminin Modellenmesi ve Performansının İncelenmesi

Güç üretiminin yanısıra soğutma ve temiz su eldesi sağlayan yeni nesil PoWER çevriminin performansı günümüzde incelemeye tabi…

31
Ara
2021

Bağlantı Elemanı Üretiminde Şekil Verme Yöntemindeki Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerin İncelenmesi

Bu çalışmada, ürün üretiminde soğuk şekil verme için bağımsız değişkenlerden olan malzeme ve kalıp geometrisine, işlem hızına…

31
Ara
2021

Bazı Bitki Ekstraktlarının Antivaral Etkileri Üzerine Bir Derleme

Hastalık yapıcı olarak virüsler, canlı hücrelerde enfekte ettiği hücrenin metabolic olaylarını yönetirler. Son dönemlerde bitkiler üzerinde yapılan…

31
Ara
2021

İlaç Endüstrisi Atık Sularından İzopropanolün Pervaporatif Geri Kazanımı

Bu çalışmada ilaç endüstrisi atık suyundan izopropanolün membran destekli ayırma prosesi pervaporasyon ile geri kazanımı amaçlanmıştır. İzopropil…

31
Ara
2021

Kıyma ve Kıyma Benzeri Ürünlerde 'Hamburger Hastalığı' olarak E. coli O157:H7'nin varlığı

Güvenli gıda tüketimi, insan sağlığı için her zaman endişe duyulan konular arasında zirve de yer almıştır. Kıyma;…