Aylar: Kasım 2021

30
Kas
2021

ANADOLU’DA MÜSLÜMAN TOPLUM İNŞA SÜRECİNDE AHİ TEŞKİLATI

Ahi Evran tarafından fütüvvet anlayışının temelleri üzerine inşa edilen Ahilik teşkilatı dini, ahlaki, sosyal, ekonomik ve siyasi…

30
Kas
2021

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KÜRESEL BAĞLANTILAR ÖĞRENME ALANINDAKİ DERS İŞLENİŞ SÜRECİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi küresel bağlantılar öğrenme alanında kültürel varlıklarla ve popüler kültürle…

30
Kas
2021

FEN, TEKNOLOJİ, TOPLUM VE ÇEVRE KAZANIMLARI İLE İLGİLİ ETKİNLİKLERİN, MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE SAF MADDE KONUSUNDA ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı, Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersinin ‘’Maddenin Tanecikli Yapısı ve Saf Madde (MTYSM)’’…

30
Kas
2021

MEKANİK ENERJİ VE UYGULAMALARI: KİNETİK VE POTANSİYEL ENERJİ İÇİN DENEY TASARLAMA VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM

Bu araştırmanın temel amacı, İlköğretim yedinci sınıf Fen Bilimleri dersi ''Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi'' ve ''Enerji…

30
Kas
2021

ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI DAHİLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OKUL DIŞI FAALİYETLERE VE HİZMET İÇİ EĞİTİMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Aday öğretmen yetiştirme süreci, öğretmenlerin meslek hayatlarının ilk yıllarında dahil oldukları ve asil öğretmen olarak atanmalarına kadar…

30
Kas
2021

COVİD-19'UN BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRMEYE DAYALI OLARAK BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARINA ETKİSİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı 27 Eylül 2021'e kadar dünya çapında dört-yüz…

30
Kas
2021

ALAKOL-SASYKKOL GÖLLER GRUBU EKOSİSTEMLERİNİN MEVCUT DURUMU VE KORUNMASI, RESTORASYONU VE KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Bu çalışma, Alakol-Sasykkol göllerinin ekosisteminin durumunu ve bunların korunması, restorasyonu ve kullanımı için alınacak önlemleri sunmaktadır. Ayrıca,…

30
Kas
2021

ZHONGAR-ALATAU EYALETİ ULUSAL TABİAT PARKI’NDA ETNOGRAFİK TURİZMİN GELİŞİMİ

Zhongar-Alatau Eyaleti Ulusal Tabiat Parkı, Kazakistan milletinin tarihi ve doğal zenginlikleri, ekolojik ve uluslararası turizm tarihi açısından…

30
Kas
2021

BAZI ORGANİK GÜBRELERİN MERCİMEK (LENS CULİNARİS, MEDİC) BİTKİSİNİN KLOROFİL DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Geçmişten günümüze tarımsal faaliyetlerde verimin arttırılmasına yönelik en yararlı yollardan biri organik gübrelemedir. Dolayısıyla yapılan çalışmalarda elde…

30
Kas
2021

Kanola (Brassica Napus L.) Çeşitlerinin Azot Etkinliğinin Karşılaştırılması

Bu çalışmanın amacı kanola çeşitlerinin (Elvis, Orkan, Licrown, Licord, Contact ve Oase) azot varlığında ve yokluğunda gösterdiği…

30
Kas
2021

Amerikan Beyaz Kelebeği, Hyphantria cunea (Drury, 1773) (Lepidoptera: Erebiidae) Erken Dönem Larvalarına Karşı Yerel Beauveria bassiana ve Metarhizium anisopliae İzolatlarının Etkinliği

Amerikan beyaz kelebeği, Hyphantria cunea polifag bir tür olup meyve üretim sahalarında, park ve bahçeler ile ormanlık…

30
Kas
2021

Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinin Kırklareli ve Edirne Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi

Bu çalışma, 2018 yılında Kırklareli ve Edirne koşullarında 7 adet tescilli çeşit ve 11 adet ileri nohut…

30
Kas
2021

Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Politikalarının Üreticilerin Buğday Üretim Uygulamaları Üzerine Etkisi: Ankara İli Gölbaşı İlçesi Örneği

Bu çalışmanın amacı, buğday alım faaliyetlerinde görevlendirilen Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alım politikalarının, üreticilerin buğday üretim uygulamaları…

30
Kas
2021

Mogan Gölü (Ankara)’nde Sediment Taramasının Yüzey Sedimenti Besin Elementlerine Etkisinin Belirlenmesi

Sediment tarama uygulamaları (uzaklaştırımı), göl içi yönetim girişimlerinden biridir. Mogan Gölü’nde sediment tarama sonrası; a) Sediment kalite…

30
Kas
2021

Mardin ve Batman Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır (Zea Mays L.) Genotiplerinin İkinci Ürün Olarak Performanslarının Karşılaştırılması

Bu çalışma, Mardin Artuklu ve Batman Beşiri ekolojik koşullarında ikinci ürün olarak bazı at dişi mısır çeşitlerinin…

30
Kas
2021

Mısır Alanlarında Potansiyel Yeni Bir Zararlı: Tahıl Yaprak Sineği Cerodontha (Poemyza) incisa (Meigen, 1830) (Diptera: Agromyzidae)

Çevresel ve iklimsel değişiklikler şimdiye kadar zararlı olmayan bazı türlerin durumunu değiştirebilir, gelecekte ağır salgınlar yapmasına neden…

30
Kas
2021

Asmada (Vitis vinifera L.) Adventif Kök Taslaklarının Farklılaşmasının İncelenmesi

Araştırma, asmada (Vitis vinifera L.) adventif köklerin gövde dokularından farklılaşmasını mikroskobik düzeyde belirlemek amacına yönelik olarak temel…

30
Kas
2021

Türkiye’de Bazı Üretim Alanlarından Toplanan Kütlü Pamukların Lif Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Bu çalışma, Ege ve Çukurova Bölgeleri farklı lokasyonla¬rından toplanan kütlü pamuk örneklerinin lif kalite özellikleri yönünden incelenmesi…

30
Kas
2021

Pamuk Üretiminde Uygulanan Destek Politikalarının Seçimini Etkileyen Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Süreciyle Analizi: “Kahramanmaraş” İli Örneği

Bu çalışmada, Kahramanmaraş ilinde pamuk üreten üreticilerin pamuk üretiminde uygulanan ve alternatif destekleme politikalarının tercihinde etkili olan…

19
Kas
2021

Yangın geciktirici kimyasallarla emprenye edilmiş kontrplakların en iyi ısı iletim özellikleri için optimum çözelti konsantrasyonunun yapay sinir ağları ile belirlenmesi

Yangın geciktirici kimyasallar, uygulanmış oldukları malzemelerin fiziksel, mekanik ve diğer bazı teknolojik özellikleri üzerinde farklı etkilere neden…

19
Kas
2021

Bartın ili Çiftlik Köyü doğal mera alanının bazı vejetasyon karakteristiklerinin belirlenmesi

Bu araştırma Bartın ilinin Çiftlik köyü mera alanının bazı vejetasyon karakteristiklerini belirlemek amacı ile 2018 yılında yürütülmüştür….

19
Kas
2021

Sosyal etkileşim ortamı olan kent parklarında kullanıcı tercihlerinin belirlenmesi: Artvin-Hopa örneği

İnsanların sosyal refahı ve psiko-fiziksel sağlığı üzerinde etkili bir faktör olan kent parkları, bireylerin kent yaşamından uzaklaşıp…

19
Kas
2021

Elektrostatik toz boya uygulanmış ahşap esaslı levhaların bazı teknolojik özelliklerinin incelenmesi

Elektrostatik toz boyalar otomotiv ve beyaz eşya gibi iletken metalik yüzeyler üzerine uygulanmaktadır. Elektrostatik toz boyalar uçucu…

19
Kas
2021

Orman ürünleri sanayi sektöründe gri ilişkisel analiz yöntemiyle performans değerlendirme

Günlük yaşantımızda ve gelecekle ilgili planlamalarımızda birçok faktör karar verme sürecini etkileyebilmekte ve en iyisini seçme endişesi…

19
Kas
2021

Apochima diaphanaria ssp. rjabovi (Wehrli, 1936) (Lepidoptera: Geometridae)’nin larva besin bitkileri ve onun yeni larva parazitoidi Drino imberbis (Wiedemann, 1830)’in kaydı

Geometridae familyasında yer alan Apochima diaphanaria ssp. rjabovi (Wehrli, 1936)’nin larva besin bitkisi şimdiye kadar bilinmemekteydi. Bu…

19
Kas
2021

Abelmoschus esculentus yaprağı kullanılarak gümüş nanopartiküllerin yeşil sentezi ve bazı gıda patojenleri üzerindeki antimikrobiyal etkileri

Bu çalışmada, Abelmoschus esculentus (AE) yaprağı özütü kullanılarak düşük maliyetli, çevre dostu ve kolay bir şekilde gümüş…

19
Kas
2021

Artvin’deki orman ürünleri işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliğinin risk değerlendirilmesi

İş sağlığı ve güvenliğinin önemi alınan tedbirlerle birlikte çalışma ortamını daha güvenli ve verimli hale getirmesi sebebiyle…

19
Kas
2021

Carpinus betulus L. (Adi Gürgen) ve Carpinus orientalis Mill. (Doğu Gürgeni) fidanlarının bazı kalite özellikleri üzerine yükseltinin etkisi

Çalışmada iki yaşındaki adi gürgen (Carpinus betulus L.) ve doğu gürgeni (Carpinus orientalis Mill.) fidanlarının bazı morfolojik…

19
Kas
2021

Lentinus edodes (Shiitake) yenilebilir mantarının vejetatif gelişmesi üzerine farklı bitkisel materyallerin etkisi

Mevcut çalışma ile yenilebilir bir kültür mantarı olan Lentinus edodes misellerinin (LEM) vejetatif gelişmesi üzerine farklı ligno-selülozik…

19
Kas
2021

Ateş çiçeğinde (Salvia splendens) yetiştirme ortamı olarak fındık zurufunun kullanımı

Bu çalışmada, Ateş çiçeğinin büyüme ve kalite parametreleri, fotosentetik pigmentleri ile besin maddesi içerikleri üzerine fındık zurufunun…

19
Kas
2021

Suriyeli sığınmacıların Hatay orman ürünleri işletmeleri üzerindeki etkisinin hukuki yapı bakımından araştırılması

Suriye Krizi, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki çeşitli ülkelerde meydana gelen protesto ve çatışmaların, Suriye’yi etkisi altına alması…

19
Kas
2021

Harbiye (Daphne) Şelalesi Mesire Alanının rekreasyonel potansiyelinin belirlenmesi

Kentler sosyo-kültürel ve ekonomik ihtiyaçlar başta olmak üzere pek çok açıdan ihtiyaçlara cevap vermektedir. Bu nedenle ülke…

19
Kas
2021

Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi

Bu araştırmada Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı’nın rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Rekreasyon potansiyelinin belirlenebilmesi…

19
Kas
2021

Adıyaman ilinde el sanatlarında yararlanılan bitkiler üzerine etnobotanik bir araştırma

Bu çalışmada, Adıyaman ilinde yapılan etnobotanik araştırmalar kapsamında halk arasında el sanatlarında kullanılan bitkiler araştırılmıştır. Çalışmada halkın…

19
Kas
2021

Bazı lokal selülozik atıklar üzerinde kültürü yapılan Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.’un besin içeriği

Bu çalışmada, farklı selülozik atıkların Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.’un besin değerleri üzerine etkileri araştırılmıştır. P. ostreatus’un…

19
Kas
2021

Entomopathogens as biological control of the mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)

Akdeniz un güvesi Ephestia kuehniella (Zeller, Lepidoptera: Pyralidae), dünyada birçok depolanmış tahılı istila eden en önemli böcek…

19
Kas
2021

Bilecik Pelitözü Göleti yakın çevresinin rekreasyonel kullanımına yönelik peyzaj tasarım önerisi

Bilecik, yüzey şekilleri (topoğrafik) bakımından eğimli bir arazi biçimine sahiptir. Bu nedenle kentlinin boş vakitlerini değerlendirebilmek, fiziksel…

19
Kas
2021

Oxythyrea cinctella’nın (Schaum, 1841) (Coleoptera: Scarabaeidae, Cetoniinae) erkek ve dişi pronotumu arasındaki geometrik morfometriye dayalı morfolojik varyasyonlar

Bu çalışmada, pronatal morfolojinin Oxythyrea cinctella (Schaum, 1841)'nın eşeysel dimorfizm tayini üzerindeki faydasını değerlendirmek için pronotum büyüklüğü…

15
Kas
2021

Türkiye’de 2000-2019 Yıllarındaki Zeytinyağı Teknolojisi, Kalitesi ve Analizleri ile İlgili Lisansüstü Tezlerde Çalışılan Konuların Analizi

Yüksek lisans ve doktora tezleri gerek bilim üretmek, gerekse konu uzmanı insanlar yetiştirmek açısından önem arz etmektedir….

15
Kas
2021

Türkiye’de Belirlenen Bağ Virüs Hastalıklarının Tarihsel Gelişimi ve Önemi

Türkiye bağcılığı sosyoekonomik anlamda en önemli ürün gruplarının arasında yer almaktadır. Bağlarda birçok zararlı organizma grubu özellikle…

15
Kas
2021

Farklı Arbüsküler Mikorizal Fungus Türlerinin Guava (Psidium Guajava L.) Çöğürlerinin Büyüme ve Gelişmesi Üzerine Etkileri

Guava’da, (Psidium Guajava L.) ticari bahçelerin kurulumunda aşıyla üretilmiş fidanlar tercih edilmektedir. Aşı ile çoğaltmada öncelikle aşı…

15
Kas
2021

Bazı ‘Bursa Siyahı’ İncir Klonlarının Yalova Koşullarındaki Performansları

Bu çalışmanın amacı, standart ‘Bursa Siyahı’ incir çeşidinden daha kaliteli, verimli, çatlamaya eğilimi daha az olan, üstün…

15
Kas
2021

Yaş Çay (Camelia sinensis L.) Verimi ve Kalite Özelliklerinin Güneşlenme Durumu ve Sürgün Dönemlerine Göre Değişimi

Bu çalışma yaş çayda (Camelia sinensis L.) verim ve kalite parametrelerinin bahçelerin güneşlenme durumu ve sürgün dönemlerine…

15
Kas
2021

Aşılı Kavun Fidelerinin Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Farklı Anaçların Etkisi

Bu çalışma, 2020 yılında sera koşullarında aşılı kavun fidelerinin bazı büyüme özelliklerine farklı anaçların etkilerini belirlemek amacıyla…

15
Kas
2021

Cabernet-Sauvignon (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Ben Düşme Dönemi ve Sonrasında Uygulanan Antitranspirantların Asma Sürgün Gelişimi ile Yaprak Özellikleri Üzerine Etkileri

Bu araştırma 41°39'31.07"K ve 26°37'34.78"D koordinatları arasında Edirne ilinde yürütülmüştür. 110R üzerine aşılı Cabernet-Sauvignon çeşidi omcaları 12…

15
Kas
2021

Badem Yetiştiriciliğinde Organik Madde Kullanım Potansiyeli: Yarasa Guanosu

Günümüzde, yoğun kimyasal gübre kullanımının meydana getirdiği zararların azaltılması ve topraklardaki organik madde içeriğinin arttırılması konusunda toplumun,…

15
Kas
2021

Gama Işını Uygulamalarının Kestanelerde Fiziko-Kimyasal ve Beslenme Parametrelerine Etkisi

Bu çalışmada kabuklu haldeki kestane (Sarı Aşlama ve tip 52509) meyvelerine 1, 3 ve 5 kGy dozlarında…

15
Kas
2021

Kısa Süreli Depolamada Üzüm Suyunun Stabilitesine Farklı Uygulamaların Etkilerinin Değerlendirilmesi

Üzüm, dünyada üretilen en önemli mahsullerden biridir. Yüksek miktarlarda üretilmesine rağmen depolama sırasında yaşanan bazı problemler nedeniyle…

01
Kas
2021

Aerojel Yalıtım Keçelerinin Isıl ve Higrotermal Karakterizasyonu

İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş., İzmir’in Narlıdere ve Balçova bölgesine jeotermal kaynaklarla bölgesel ısıtma sağlayan…

01
Kas
2021

Hidrolik Presli Bir Meyve Sıkma Makinesi Tasarım ve İmalatı

Bu çalışmada, yaygın olarak tüketilen ve geleneksel usullerle üretilen özellikle üzüm ve domates suyunun hijyenik koşullarda, yüksek…