Aylar: Aralık 2020

31
Ara
2020

Merzifon’da Bir Doğa Tarihi Müzesi: Merzifon’un Geçmişteki Doğası

Doğa tarihi müzeleri doğanın gizli tanıklığını yapan, canlılarla birlikte jeolojik çeşitli oluşumlara da yer verilen ve halka…

31
Ara
2020

Fibonacci Sayılarıyla Genelleştirilmiş Alt Kümeler İçin Farklı Bir Sayma Yöntemi

Bu çalışmada matematik olimpiyatı sorularından “sıralı ardışık nesnelerin herhangi ikisinin art arda olmaması veya aralarındaki farkın r…

31
Ara
2020

Koca Çınarlar Özel Yetenekli Bireyleri Dinliyor: Samsun Huzurevi Örneği

Çalışmanın amacı, kültürel değerlerimizin yeni kuşaklara ulaşmasını sağlayan huzurevindeki yaşlıların yaşam tecrübelerinden hareket ederek özel yetenekli gençlerin…

31
Ara
2020

Lise Öğrencilerinin Şiddete Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Eskişehir Örneği

Günümüzde insanlığın karşı karşıya bulunduğu başlıca sorunlarından biri de şiddettir. Bu sorunun çözülmesi için bireylerin toplumsal ve…

31
Ara
2020

Bağımlılık

Bir teknoloji bağımlılık türü olan İnternet bağımlılığı, internet kullanımına sınırlama getirememe, sosyal veya akademik zararlarına rağmen kullanıma…

31
Ara
2020

Çocuk ve Oyun

Başta fosil yakıtların kullanımındaki artış olmak üzere diğer antropojen kaynaklı sera gazlarının salınımı sonucu Sanayi Devrimi ile…

31
Ara
2020

Özel Yetenekli ve Özel Yetenekli Olmayan Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalığa Yatkınlıklarının Karşılaştırılması

Bu araştırmanın amacı; siber zorbalığa yatkınlık düzeyleri açısından özel yetenekli olarak belirlenmiş öğrenciler ile özel yetenekli olmayanların…

31
Ara
2020

Koronavirüs Pandemisinin (Kovid-19) Toplumsal Etkileri

Yeni tip koronavirüs salgını, küresel ölçekte toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi sonuçları olan derin bir kriz ortaya…

31
Ara
2020

LASTİK SEKTÖRÜNDE KARAR ANALİZİ UYGULAMASI

Gün geçtikçe karmaşık hale gelen toplumun yapısı ve teknolojik gelişmeler, sosyal, ekonomik ve siyasi krizler kişileri zorluk…

31
Ara
2020

Bazı Üzüm Çeşitlerinin Doku Kültürü Yöntemiyle Mikroçoğaltımı Üzerine Bir Araştırma

Asmanın (Vitis vinifera L.) virüsten arî sağlıklı ve hızlı çoğaltımı, asma fidancılığı yönünden önemlidir. Bu araştırmada, ‘ÇOMÜ…

31
Ara
2020

Teke Spermasının Kriyokonservasyonu ve Uygun Yöntem Kullanımı

Kriyokonservasyon, üreme biyoteknolojisi, ıslah ve genetik kaynakların korunma ve muhafazası gibi birçok alanda önemli fayda sağlamaktadır. Uygun…

31
Ara
2020

Lapseki İlçesi’ nin Tarım Potansiyeli

Lapseki Marmara Bölgesinde yer almaktadır. Sahip olduğu coğrafik yapı ve ekolojik koşullar sebebiyle ülkemizin tarım potansiyeli ve…

31
Ara
2020

Lapseki Ekolojisinde Yaygın Bir Şekilde Yetiştirilen Şeftali Çeşitlerinin Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu araştırma 2020 yılında Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki üretici bahçelerinden alınan şeftali çeşitlerine ait meyvelerde yürütülmüştür. Pomolojik analizleri…

31
Ara
2020

Türkiye’de 2000-2020 Döneminde Tarımsal Destekleme Politikalarının Gelişiminin İncelenmesi

Bu çalışmada Türkiye’de 2000 yılından günümüze kadar olan tarımsal destekleme politikalarında yaşanan değişmeler ve gelişmeler incelenmiştir. Çalışmanın…

31
Ara
2020

Farklı Sulama Seviyelerinin Ceylangözü’nün Bitkisel Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Sulama, bitkilerin yetişmesinde ve sağlıklı kalabilmesinde önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle, su stresinin bitkileri nasıl etkilediğini…

31
Ara
2020

Kum Zambağı Tohumlarının Çimlenmesinde Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerin Etkisi (The Effect of Some Plant Growth Regulators on Seed Germination of Sea Daffodil)

Bu çalışma, 2019 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünün laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bitki…

31
Ara
2020

Etlik Piliç Refahının Tespitinde Yeni Nesil Teknolojik Sistemlerin Önemi

Bu çalışmanın ana amacı, yeni nesil teknolojilerin ve yöntemlerin etlik piliçlerin refah seviyelerini belirlemek için nasıl kullanıldığını…

31
Ara
2020

Edremit Körfezi ile Bayramiç Kazdağları Yörelerinden Elde Edilen Zeytinyağların Kimyasal Özellikleri ve Uçucu Bileşenlerinin Karşılaştırılması

Meyvecilik, yüzyıllardır Çanakkale ilinin Bayramiç yöresinde yaşayan halk için başlıca geçim kaynağıdır. Zeytin yetiştiriciliği ise yöredeki meyvecilik…

31
Ara
2020

Erken Dönemden Anayasal Döneme Osmanlı İmparatorluğunda Yerel Yönetimler

Bu çalışmanın amacı Osmanlı Devleti’nin yerel yönetimler sistemi hakkında bilgi vermektir. Devletin kuruluşundan on dokuzuncu yüzyıla kadar…

31
Ara
2020

Graf Merkezilik Algoritmalarının Anlamsal Mesafe İçin Karşılaştırılmaları

Anlamsal ağlar, doğal dil işleme için kullanılan graf tabanlı veri kümeleridir. Anlamsal ağlarda mesafe ölçümü ise, kavramların…

31
Ara
2020

Kırklareli İli Büyükbaş Hayvan Çiftliklerinde Aydınlatma Koşullarının Değerlendirilmesi

Hayvan çiftliklerindeki aydınlatmanın düşük olması durumunda süt veriminin etkilendiği ve yüksek olduğunda ise çiftliğin enerji tüketimi konusunda…

31
Ara
2020

Deprem Kültürü ve Farkındalık Çalışmaları: Şili ve Elazığ Depremlerinin Karşılaştırılması

Yerküre kendi iç dinamikleri ile birçok yerici kaynaklı doğal döngünün ev sahibidir. Depremlerde bu doğal döngünün bir…

31
Ara
2020

Mimarlar İçin Peyzaj Tasarımı – Mimaride Peyzaj Tasarımının Öğretilmesi

Mimarların ve Şehir Plancılarının eğitimi için ne kadar Peyzaj Tasarımı bilgisine ihtiyaç vardır? Peyzaj mimarları peyzaj tasarım…

31
Ara
2020

İnsan ve Doğa İlişkisi Üzerine Bir Deneme: 1960 ve 1970’lerde Çevrecilik Yaklaşımları

Bu makalenin amacı 20. yüzyılın başlangıcından itibaren 1970lerin sonuna kadar uzanan süreç içerisinde insan doğa ilişkilerini mesele…

31
Ara
2020

Rezidanslarda Konfor Koşullarının Pandemi Dönemi Etkisinde Analizi

Endüstri Devrimi sonrası hızla değişen barınma modeli, özellikle sanayi kenti olarak dönüşen ve artık metropol olarak andığımız…

31
Ara
2020

Çanakkale Halk Bahçesi’ndeki Aydınlatma Donatılarının Enerji Verimliliği Açısından Optimizasyonu

Yapılaşmanın yoğun olarak görüldüğü kentsel alanlarda insanların, günlük yaşam içinde doğa ile etkileşim kurabildikleri ve kaliteli zaman…

31
Ara
2020

Türkiye’de Kentsel Gelişim Sürecinde Kentsel Rant Olgusu ve Devletin Rolü

Kentleşme süreci boyunca, fiziksel çevrenin yeniden üretimi ile kentlerin mekânsal dönüşümü kentsel gelişmenin önemli bir parçası olagelmiştir….

31
Ara
2020

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kampüsü Çevre Düzenleme Proje Önerisi

Üniversiteler evrensel bilgi üretimine ve paylaşımına olanak veren bilimsel ve kültürel kuruluşlardır. Toplumun ve ülkenin bilimsel, teknolojik,…

31
Ara
2020

Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Yeni Büyükşehir Modelinde Kırsal Mahallelerin Değerlendirilmesi

Türkiye’de büyükşehir belediyesi modeli, 6360 sayılı Kanun ile getirilen değişikliklerin 2014 yılı yerel seçimleri ile birlikte yürürlüğe…

31
Ara
2020

Sürdürülebilir Yağmur Suyu Yönetimi Kapsamında Yeşil Altyapı Sistemlerinin Değerlendirilmesi: Edirne İli Örneği

Su kaynaklarının varlığı günümüzde kentleşme, nüfus artışı, iklim değişikliği, ormansızlaşma gibi nedenlerle tehdit altındadır. Plansız kentleşme, geçirimsiz…

31
Ara
2020

Mekanın Sinematografik Temsili Bağlamında Beden-Mekan İlişkisi

Mimarlık ve sinema etkileşimini fenomenolojik olarak inceleyen bu çalışma, mekânın sinema aracılığıyla temsili bağlamında bedenin kentsel mekânla…

31
Ara
2020

Kentsel Ekosistemleri Destekleyen Bir Yeşilyol Önerisi: Arhavi Örneğİ

Kentleşme sonucu nitelikli yeşil-mavi alanlar azalmakta ve beraberinde doğal peyzajlarda parçalanmalar meydana gelmektedir. Yeşilyollar, sürdürülebilir ve yaşanabilir…

31
Ara
2020

AHP ve CBS Yardımıyla Kentlerde Güneş Enerji Santrali Yer Seçimi Alternatifleri: Karaman Türkiye Örneği

GGünümüzde enerji ihtiyacının karşılanmasında doğaya zararlı etkilerde bulunan termal ve nükleer kaynaklara kıyasla yenilenebilir enerji kaynakları giderek…

31
Ara
2020

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı: Sivil İşbirliği Stratejileri

Efforts by individual countries or groups of Black Sea’s surroundings countries to cooperate have remained on the…

31
Ara
2020

Yerel Yönetimlerin Kurumsal Çevre Sorumluluğunda Binalarda Fotovoltaik Panel (PV) Kullanımlarının Önemi

Kurumsal sosyal sorumluluk kurumlar için, rekabet ortamında kendisini ön plana çıkaracak ve kurumsal imajını güçlendirecek stratejik hedeflerden…

31
Ara
2020

Çağdaş Kentsel Teorilerde Marx’ı Neden Okuyoruz?

Günümüzde kent çalışmalarında önemli bir yeri olan eleştirel kent teorilerini anlamlandırabilmek için ilk eserlerini vermeye başladığı 19….

31
Ara
2020

Sıfır Atık Yönetimi, Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü Örneği

Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü’nde Sıfır Atık Yönetimi (SAY) uygulanması konu edinilen bu çalışmada, ülkemizde sıfır atık yönetimi…

31
Ara
2020

Geçiş dönemindeki ineklerde metabolik parametreler ve risk faktörleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Bu çalışmadaki amacımız geçiş dönemndeki ineklerde metabolik parametrelerden sürekli değişken olarak beta-hidroksibütirik asit, esterleşmemiş yağ asitleri, magnezyum,…

31
Ara
2020

Kalecik baraj gölü (Osmaniye)’nde yetiştiriciliği yapılan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Lernaea enfestasyonu üzerine bir araştırma

Bu çalışmada Osmaniye İl’inde bulunan Kalecik Baraj Gölü’nde yetiştiriciliği yapılan ekonomik bir balık türü olan Gökkuşağı alabalığı,…

31
Ara
2020

Tepeli pelikan (Pelecanus crispus) karaciğer’i üzerinde Makro-anatomik incelemeler

Çalışmada su kuşlarından biri olan Tepeli pelikan karaciğerinin makroanatomik yapısının incelenmesi amaçlanmıştır. 2015-2019 yılları arasında köylüler tarafından…

31
Ara
2020

Koç spermasının dondurulmasına alfa lipoik asit ve trehalozun etkisi

Bu çalışmada, koç sperma sulandırıcısına farklı dozlardaki Alfa Lipoik asit (ALA) ve Trehalozun eklenerek dondurulup çözdürülmesinden sonra…

31
Ara
2020

Tatlı su midyesinin (Unio terminalis) farklı iki bölgesine yapılan greft naklinin karşılaştırılması

Bu çalışmada, tatlı su midyesinin (Unio terminalis) iki farklı implantasyon bölgesinde, iki farklı greft malzemesi kullanılarak en…

31
Ara
2020

Meme sağlığı ile reprodüksiyon arasındaki etkileşimler

Hayvansal üretimin temel aktörlerinden en önemlisi sütçü inek işletmeleridir. Tüm dünyada sütçü inek işletmelerinden beklenti, reprodüktif parametrelerin…

31
Ara
2020

Odun sirkesinin çayır otu silajının besin değeri ve fermentasyonu üzerine etkisi

Bu çalışma, odun sirkesinin (OS) farklı konsantrasyonlarda kullanımının çayır otu silajında besin madde bileşimi, fermantasyon gelişimi ve…

31
Ara
2020

KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR İÇİN KURUMSAL VE ALTERNATİF HİZMET MODELLERİ: BİR DEĞERLENDİRME

Korunmaya ihtiyacı olan çocuk kavramı evrensel bir kavramdır. Toplumların tüm özelliklerinden bağımsız bir şekilde, her toplumda tartışılan…

31
Ara
2020

OSMANLI DÖNEMİNDE KADININ YERİ ÜZERİNE

Osmanlı İmparatorluğu'nda kadının toplumdaki yeri geleneksel ve dinsel birçok nedenden dolayı kısıtlıdır. Bu tutum Tanzimat Dönemi'ne kadar…

31
Ara
2020

IRKÇILIK VE CİNSİYETÇİLİK EKSENİNDE OYUNLARIN GENÇLER TARAFINDAN ALIMLANMASI: GTA V ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı, Grand Theft Auto V oyunundaki cinsiyetçi ve ırkçı öğeleri tespit ederek gençlerin bu öğeleri…

31
Ara
2020

KADIN BEDENİ ÜZERİNDE DENETİM ARACI OLARAK NAMUS CİNAYETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Namus cinayetleri, tüm dünyada varlığını devam ettiren bir olgudur. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine bakılmaksızın hemen hemen her toplumda…

31
Ara
2020

EVLİ ERKEKLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET TUTUMLARIYLA ÇOCUKKEN ŞİDDETE MARUZ KALMALARININ KADINA ŞİDDETLE İLİŞKİSİ

Araştırma Mersin ilinde bulunan 294 evli erkek ile yapılmıştır. Toplumsal Cinsi-yet Rolleri Tutum Ölçeği ile İSKEBE Kadına…

31
Ara
2020

Demirin Vibrio vulnificus’un klinik ve çevresel suşların büyümesi ve hemolizin/sitolizin ekspresyonu üzerine etkisi

Yüksek demir seviyeleri, oldukça ölümcül olan insan patojeni Vibrio vulnificus’un büyümesi ve virülansı ile güçlü bir şekilde…