Aylar: Kasım 2020

30
Kas
2020

Büyük Çamlıca Korusu’nun Peyzaj Tasarımı ve Kullanıcı Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma

Günümüz kentleşme sisteminde kentsel yeşil alanların, kentlilerin yaşam kalitesini artırmadaki rolü oldukça önemlidir. Kentli insanların kent ortamında…

30
Kas
2020

Dış Kafesinde Kırık Bar Arızası Olan Çift Kafesli Asenkron Motorun Performans Analizi

Asenkron motorlar endüstride en sık kullanılan motorlardan birisidir. Bu nedenle, motorun içinde veya dışında bir arıza (elektrik…

30
Kas
2020

Lignoselülozik Atıklardan Üretilen Mineral Esaslı Levhalar: 1. Bölüm – Fiziksel ve Mekanik Özellikler

Lignoselülozik atık olarak değerlendirilen patlıcan ve domates sapları ile olivin ve dolomit minerallerinin belli oranlarda karışımı ile…

30
Kas
2020

Kuşburnu’nda (Rosa canina L.) Bazı Meyve ve Büyüme Özellikleri

Kuşburnu (Rosa canina L.) üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada türün; Eylül-Ekim 2019 döneminde örneklenen 50 bireyi üzerinde boy,…

30
Kas
2020

Isparta-İslamköy Örneğinde Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Mekansal Olarak Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, Türkiye’de Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arazi toplulaştırma çalışmalarının ekolojik temele dayanan planlama yaklaşımı…

30
Kas
2020

Karbon Fiber Takviyeli Kompozit Malzemenin Kuru ve Kriyojenik Şartlarda Delinebilirliğinin Deneysel Araştırılması

Bu çalışmada, Karbon Fiber Takviyeli Kompozit Malzemelerin (CFRP) kuru ve kriyojenik şartlar altında farklı kesme parametreleri ve…

30
Kas
2020

Antalya Kırkmerdiven ve Yakın Çevresinin Teras Bahçeye Dönüştürülmesi Tasarım Önerisi

Antalya’da Kaleiçi’nden yat limanına erişimin önemli akslarından birinde bulunan Kırkmerdiven, hem bölgede yaşayanlar hem de yerli ve…

30
Kas
2020

Hukuk’ta Yapay Zeka: Çalışmalar ve Gelecek Öngörüleri

Son yıllarda internet teknolojilerinin gelişmesi, bilgisayarların işlem gücünün artması ve bulut bilişim ile milyonlarca verinin depolanabilmesi sonucunda,…

30
Kas
2020

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Konularında Farkındalık, Bilinç ve Duyarlılık Seviyesinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Amasya Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Örneği

Dünyada sanayi devrimi sonrasında teknolojinin gelişmesine bağlı olarak hızlı kentleşme hareketleri, nüfus artışı, insanların doğayı bilinçsiz kullanımı…

30
Kas
2020

Tereyağı Örneklerinden Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Bazı Endüstriyel Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu araştırmada Burdur, Afyon ve Antalya illerinde halk pazarlarından toplanan 20 adet tereyağı örneğinden izole edilen laktik…

30
Kas
2020

Deneyimsel Öğrenme Yöntemiyle Konut Tarihi Derslerinin Uygulanması: Geçmişten Günümüze Anadolu’da Konut Dersi Örneği

Tasarım öğrenimi sürecinde yer alan birçok kuramsal ders, somut nesneler üzerinden örneklenerek açıklanır. Öğren-ciler kuramsal derslerde soyut…

30
Kas
2020

İSOT TOZU İNHALASYONU VE SİGARA İÇİMİNİN KAPİLLER KAN OKSİJEN SATURASYONU, VÜCUT KOMPOZİSYONU, SOLUNUM VE DOLAŞIM DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa’da yüksek miktarda üretilen yerli İsot biberinin üretim, kurutma, işleme ve paketleme aşamalarında çalışan…

30
Kas
2020

YENİ BENZİMİDAZOL-HİDRAZON TÜREVLERİNİN TASARIMI, SENTEZİ VE KOLİNESTERAZ İNHİBİTÖR AKTİVİTESİ

Yetersiz kolinerjik transmisyon, Alzheimer hastalığında bilişsel, işlevsel ve davranışsal belirtilerin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla,…

30
Kas
2020

KÖPEK VE KEDİLERDE EPİLEPSİ

Epilepsi serebral kortekste, inhibisyon ve eksitasyon dengesizliği sonucu hipersenkronize nöronal aktivite nedeniyle oluşan ve nöbetlerle ortaya çıkan…

30
Kas
2020

KARACİĞER APSESİNE BAĞLI NADİR GÖRÜLEN PNÖMOBİLİ VAKASI

Pnömobili safra yollarında gaz birikmesidir.72 yaşında kadın hasta acil servise karın ağrısı ve genel durum yakınmaları ile…

30
Kas
2020

TİRAJI YÜKSEK OLAN BEŞ ULUSAL GAZETENİN SAĞLIK VE BESLENME HABERLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada ülkemizde tirajı en yüksek 5 ulusal gazetenin sağlık ve beslenme haberlerinin konu, kaynak, yayımlama tarihi…

30
Kas
2020

ALGILANAN DOĞUM KORKUSUNUN PRENATAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı primipar gebelerde algılanan doğum korkusunun prenatal bağlanmaya etkisini belirlemektir. Araştırma; Erzurum’daki bir kadın doğum…

30
Kas
2020

ODONTOJENİK KAYNAKLI FASİYAL ŞİŞLİKLERİN KLİNİK, ULTRASONOGRAFİK VE BİYOKİMYASAL BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı fasiyal şişliği olan hastaların selülit ve apse teşhisinde klinik muayene ve buna yardımcı bir…

30
Kas
2020

BİR FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE OBEZİTE

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin ağırlık durumları ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile bunları etkileyen çeşitli faktörleri belirlemek…

30
Kas
2020

TERMINOLOGIA ANATOMICA’DA YER ALAN HAREKET SİSTEMİ İLE İLGİLİ TERİMLERDE BULUNAN SIFATLARIN İNCELENMESİ

Her bilim dalında yaşanacak karışıklıkların önlenmesi, bilim insanları arasında etkili ve doğru iletişim kurulabilmesi için terminoloji büyük…

30
Kas
2020

MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI VE SAĞLIK DAVRANIŞI DEĞİŞİKLİĞİ

Mobil sağlık uygulamalarının sağlık bakım hizmetlerinde kullanımı ve bireylerin sağlık davranış değişikliği üzerine etkilerinin incelenmesi ile bu…

30
Kas
2020

GÜNÜBİRLİK LAPARASKOPİK KOLESİSTEKTOMİDE BAKIM

Günübirlik cerrahi, günübirlik cerrahi kriterlerine uyan hastaların, elektif olarak cerrahi girişime alınmasını ve girişim sonrası aynı gün…

30
Kas
2020

KARNOZİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Rus bilim insanları tarafından 1900 yılında keşfedilen karnozin (β-alanin-L-histidin) sadece hayvan dokularında bulunmaktadır. Karnozin birçok biyokimyasal değişikliklerin…

27
Kas
2020

Kapalı Bitkisel Üretim Sistemleri

İnsanlar binlerce yıldan beri, farklı tarım teknikleri kullanarak besin ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Ancak insan nüfusunun artışına paralel olarak…

27
Kas
2020

İstanbul İli Beykoz İlçesinde Doğal Olarak Yetişen Muşmula Genotiplerinin (Mespilus germanica L.) Bazı Agromorfolojik Özellikleri

Bu çalışma 2019 yılında, İstanbul Beykoz İlçesinde doğal olarak yetişen verimli muşmula (Mespilus germanica L.) genotiplerinin bazı…

27
Kas
2020

Vitamin C Kaynağı Olarak Subtropik ve Tropik İklim Meyve Türleri

Vitaminler insan beslenmesinde hayati öneme sahiptir. Bunlardan vitamin C eksikliği iskorbüt hastalığına neden olur. Kadınların en az…

27
Kas
2020

Sekonder Metabolitler ve Rolleri

Sekonder metabolitler, bitkinin normal büyüme ve gelişmesi için ihtiyaç duymadığı ancak hücre metabolizmasının yan ürünü olarak bitkilerde…

27
Kas
2020

Lactobacillus acidophilus Probiyotik Bakterisi İçeren Bir Bitki Aktivatörünün Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) (Neuroptera: Chrysopidae) Üzerindeki Cezbedici Etkisinin Belirlenmesi

Lactobacillus acidophilus (Moro, 1900) Hansen & Mocquot, 1970 (Lactobacillales: Lactobacillaceae), insanlar ve hayvanlarda istenmeyen mikrofloranın baskılanmasında önemli…

25
Kas
2020

Enteral beslenme ürünlerinin mezofilik aerobik bakteri ve Cronobacter sakazakii kontaminasyonu yönünden incelenmesi

Bu çalışmada Türk Gıda Kodeksi’nde özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar altında yer alan enteral beslenme ürünlerinin Mezofilik…

08
Kas
2020

PROPOLİSİN SERBEST RADİKAL TEMİZLEME AKTİVİTESİ, BİREYSEL FENOLİK BİLEŞİK İÇERİĞİ VE ELEMENT KONSANTRASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Bu çalışmada, Türkiye (TP), Çin (CP), Brezilya (BP1, BP2) ve Etiyopya'dan (EP) elde edilen propolis örneklerinin kalitesi…

08
Kas
2020

PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN APİTERAPİ HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DENEYİMLERİNİN BELİRLENMESİ: KESİTSEL ÇOK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA

Bal üretimi ve arıcılık uygulamaları Doğu Karadeniz bölgesinde daha fazla yapılmaktadır. Bu araştırma, Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan…

08
Kas
2020

RİZE İLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ARI ÜRÜNLERİNİ TANIMA DURUMU VE KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin arı ürünlerini (bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehri ve bal mumu)…

08
Kas
2020

BAL ARISI KOLONİLERİNDE (APİS MELLİFERA L.) SODYUM HUMAT KATKILI BESLEMENİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

Bitkisel ve hayvansal üretimde, humik maddelerin çözünür formları olan sodyum veya potasyum bileşikleri kullanılır. Hayvansal üretimde hayvanlar…

08
Kas
2020

FONKSİYONEL BİR ÜRÜN OLAN PROPOLİSİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ

Propolis bal arıları tarafından çam, okaliptüs, akçaağaç, kavak, kestane, erik gibi ağaçların tomurcuk, yaprak ya da kabuk…

08
Kas
2020

BAL ARILARINDA SOSYAL VE BİREYSEL BAĞIŞIKLIK

Bal arıları, doğal ekosistem ve tarımsal alanda tozlaşmada oldukça önemli rol oynarlar. Patojenler (Parazit,mantar, virüs ve bakteriler),…

08
Kas
2020

BAL ÇEŞİDİNİN PARAZİTOİT Bracon hebetor Say, 1836 (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) ERGİNLERİNİN ÖMÜR UZUNLUĞUNA ETKİLERİ

Bu çalışmada, Türkiye’de üretilen çeşitli bal özütlerinin parazitoit Bracon hebetor’un erginlerinin ömür uzunluğuna etkileri araştırıldı. Denemeler 25±1°C…

08
Kas
2020

TÜRKİYE'NİN ERZİNCAN YÖRESİNDEN TEMİN EDİLEN GEVEN (ASTRAGALUS MİCROCEPHALUS WİLLD.) BALININ COĞRAFİ PARMAK IZİ

Balın bileşimi ve biyolojik değeri üretilen floraya bağlı olarak değişir. Balın botanik, kimyasal ve biyolojik aktif özellikleri,…

08
Kas
2020

BAL MUMUNUN YAPISI, KULLANIM ALANLARI ve BAZI TEMEL SORUNLARI

Bal mumu arı kolonisinin yaşamsal faaliyetlerini üzerinde yürüttüğü peteğin ham maddesidir. Arıcılık işletmeleri için bal, polen, arı…

08
Kas
2020

GIDA ZENGİNLİĞİ VE DENEYİMİNDEN ETKİLENEN BAL ARISININ (APİS MELLİFERA) YAYILMA PERFORMANSI

Bal arıları (Apis mellifera) için, gıda zenginliği ve deneyimi yiyecek arama kararları vermede önemli etkiler yaratmaktadır. Gıda…

08
Kas
2020

MELİTTİN VE KANSER TEDAVİSİ: NANOTEKNOLOJİK BAKIŞ AÇISI

Kanser insanları olumsuz etkileyen Dünya’da önemli bir morbidite ve mortalite kaynağıdır. Bu hastalıkla mücadele edebilmek amacıyla pek…

02
Kas
2020

Effects of Organic Fertilizers Improved Plant Growth and Mineral Content of Lettuce (Lactuca sativa L.)

Bu çalışmada, NPK içeriğine göre oran farklılığı gösteren iki farklı organik gübrenin marulda (Lactuca sativa L. cv….

02
Kas
2020

BİTKİ ISLAHINDA CRISPR/CAS9 UYGULAMALARI

Bitkiler için genom dizilerinin mevcudiyeti ve genom düzenleme teknolojisindeki ilerlemeler, hemen hemen her türlü istenilen özellik açısından…

02
Kas
2020

Zehirli Arthropodlar: Akrepler, Örümcekler, Böcekler ve Çıyanlar

Arthropodlar yeryüzünde bulunan canlılar arasında hayatta kalma ve neslini devam ettirme bakımından en başarılı organizmalar arasında görülmektedir….

02
Kas
2020

Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Farklı Tuz Dozlarının Çimlenme, Tane Verimi ve Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Tuz stresi özellikle kurak ve yarı kurak alanlarda yetiştirilen kültür bitkilerinin büyümesini ve verimliliğini sınırlayan en önemli…

02
Kas
2020

Bazı Çavdar (Secale cereale L.) Genotiplerinin Erzurum Kuru Tarım Koşullarına Adaptasyonu

Tahıllar, adaptasyon kabiliyetleri oldukça yüksek bitkilerdir ve çavdar gibi türleri çok ekstrem şartlarda yetişebilmektedir. Erzurum yöresinde çavdar…

02
Kas
2020

Effect of Salt Stres on Germination in Some Snap Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes Collected from Erzurum Region

Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 5 yerel fasulye genotipi…