Aylar: Kasım 2020

30
Kas
2020

Büyük Çamlıca Korusu’nun Peyzaj Tasarımı ve Kullanıcı Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma

Günümüz kentleşme sisteminde kentsel yeşil alanların, kentlilerin yaşam kalitesini artırmadaki rolü oldukça önemlidir. Kentli insanların kent ortamında…

30
Kas
2020

Dış Kafesinde Kırık Bar Arızası Olan Çift Kafesli Asenkron Motorun Performans Analizi

Asenkron motorlar endüstride en sık kullanılan motorlardan birisidir. Bu nedenle, motorun içinde veya dışında bir arıza (elektrik…

30
Kas
2020

Lignoselülozik Atıklardan Üretilen Mineral Esaslı Levhalar: 1. Bölüm – Fiziksel ve Mekanik Özellikler

Lignoselülozik atık olarak değerlendirilen patlıcan ve domates sapları ile olivin ve dolomit minerallerinin belli oranlarda karışımı ile…

30
Kas
2020

Kuşburnu’nda (Rosa canina L.) Bazı Meyve ve Büyüme Özellikleri

Kuşburnu (Rosa canina L.) üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada türün; Eylül-Ekim 2019 döneminde örneklenen 50 bireyi üzerinde boy,…

30
Kas
2020

Isparta-İslamköy Örneğinde Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Mekansal Olarak Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, Türkiye’de Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arazi toplulaştırma çalışmalarının ekolojik temele dayanan planlama yaklaşımı…

30
Kas
2020

Karbon Fiber Takviyeli Kompozit Malzemenin Kuru ve Kriyojenik Şartlarda Delinebilirliğinin Deneysel Araştırılması

Bu çalışmada, Karbon Fiber Takviyeli Kompozit Malzemelerin (CFRP) kuru ve kriyojenik şartlar altında farklı kesme parametreleri ve…

30
Kas
2020

Antalya Kırkmerdiven ve Yakın Çevresinin Teras Bahçeye Dönüştürülmesi Tasarım Önerisi

Antalya’da Kaleiçi’nden yat limanına erişimin önemli akslarından birinde bulunan Kırkmerdiven, hem bölgede yaşayanlar hem de yerli ve…

30
Kas
2020

Hukuk’ta Yapay Zeka: Çalışmalar ve Gelecek Öngörüleri

Son yıllarda internet teknolojilerinin gelişmesi, bilgisayarların işlem gücünün artması ve bulut bilişim ile milyonlarca verinin depolanabilmesi sonucunda,…

30
Kas
2020

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Konularında Farkındalık, Bilinç ve Duyarlılık Seviyesinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Amasya Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Örneği

Dünyada sanayi devrimi sonrasında teknolojinin gelişmesine bağlı olarak hızlı kentleşme hareketleri, nüfus artışı, insanların doğayı bilinçsiz kullanımı…

30
Kas
2020

Tereyağı Örneklerinden Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Bazı Endüstriyel Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu araştırmada Burdur, Afyon ve Antalya illerinde halk pazarlarından toplanan 20 adet tereyağı örneğinden izole edilen laktik…

30
Kas
2020

Deneyimsel Öğrenme Yöntemiyle Konut Tarihi Derslerinin Uygulanması: Geçmişten Günümüze Anadolu’da Konut Dersi Örneği

Tasarım öğrenimi sürecinde yer alan birçok kuramsal ders, somut nesneler üzerinden örneklenerek açıklanır. Öğren-ciler kuramsal derslerde soyut…

27
Kas
2020

Kapalı Bitkisel Üretim Sistemleri

İnsanlar binlerce yıldan beri, farklı tarım teknikleri kullanarak besin ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Ancak insan nüfusunun artışına paralel olarak…

27
Kas
2020

İstanbul İli Beykoz İlçesinde Doğal Olarak Yetişen Muşmula Genotiplerinin (Mespilus germanica L.) Bazı Agromorfolojik Özellikleri

Bu çalışma 2019 yılında, İstanbul Beykoz İlçesinde doğal olarak yetişen verimli muşmula (Mespilus germanica L.) genotiplerinin bazı…

27
Kas
2020

Vitamin C Kaynağı Olarak Subtropik ve Tropik İklim Meyve Türleri

Vitaminler insan beslenmesinde hayati öneme sahiptir. Bunlardan vitamin C eksikliği iskorbüt hastalığına neden olur. Kadınların en az…

27
Kas
2020

Sekonder Metabolitler ve Rolleri

Sekonder metabolitler, bitkinin normal büyüme ve gelişmesi için ihtiyaç duymadığı ancak hücre metabolizmasının yan ürünü olarak bitkilerde…

27
Kas
2020

Lactobacillus acidophilus Probiyotik Bakterisi İçeren Bir Bitki Aktivatörünün Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) (Neuroptera: Chrysopidae) Üzerindeki Cezbedici Etkisinin Belirlenmesi

Lactobacillus acidophilus (Moro, 1900) Hansen & Mocquot, 1970 (Lactobacillales: Lactobacillaceae), insanlar ve hayvanlarda istenmeyen mikrofloranın baskılanmasında önemli…

08
Kas
2020

PROPOLİSİN SERBEST RADİKAL TEMİZLEME AKTİVİTESİ, BİREYSEL FENOLİK BİLEŞİK İÇERİĞİ VE ELEMENT KONSANTRASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Bu çalışmada, Türkiye (TP), Çin (CP), Brezilya (BP1, BP2) ve Etiyopya'dan (EP) elde edilen propolis örneklerinin kalitesi…

08
Kas
2020

PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN APİTERAPİ HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DENEYİMLERİNİN BELİRLENMESİ: KESİTSEL ÇOK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA

Bal üretimi ve arıcılık uygulamaları Doğu Karadeniz bölgesinde daha fazla yapılmaktadır. Bu araştırma, Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan…

08
Kas
2020

RİZE İLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ARI ÜRÜNLERİNİ TANIMA DURUMU VE KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin arı ürünlerini (bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehri ve bal mumu)…

08
Kas
2020

BAL ARISI KOLONİLERİNDE (APİS MELLİFERA L.) SODYUM HUMAT KATKILI BESLEMENİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

Bitkisel ve hayvansal üretimde, humik maddelerin çözünür formları olan sodyum veya potasyum bileşikleri kullanılır. Hayvansal üretimde hayvanlar…

08
Kas
2020

FONKSİYONEL BİR ÜRÜN OLAN PROPOLİSİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ

Propolis bal arıları tarafından çam, okaliptüs, akçaağaç, kavak, kestane, erik gibi ağaçların tomurcuk, yaprak ya da kabuk…

08
Kas
2020

BAL ARILARINDA SOSYAL VE BİREYSEL BAĞIŞIKLIK

Bal arıları, doğal ekosistem ve tarımsal alanda tozlaşmada oldukça önemli rol oynarlar. Patojenler (Parazit,mantar, virüs ve bakteriler),…

08
Kas
2020

BAL ÇEŞİDİNİN PARAZİTOİT Bracon hebetor Say, 1836 (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) ERGİNLERİNİN ÖMÜR UZUNLUĞUNA ETKİLERİ

Bu çalışmada, Türkiye’de üretilen çeşitli bal özütlerinin parazitoit Bracon hebetor’un erginlerinin ömür uzunluğuna etkileri araştırıldı. Denemeler 25±1°C…

08
Kas
2020

TÜRKİYE'NİN ERZİNCAN YÖRESİNDEN TEMİN EDİLEN GEVEN (ASTRAGALUS MİCROCEPHALUS WİLLD.) BALININ COĞRAFİ PARMAK IZİ

Balın bileşimi ve biyolojik değeri üretilen floraya bağlı olarak değişir. Balın botanik, kimyasal ve biyolojik aktif özellikleri,…

08
Kas
2020

BAL MUMUNUN YAPISI, KULLANIM ALANLARI ve BAZI TEMEL SORUNLARI

Bal mumu arı kolonisinin yaşamsal faaliyetlerini üzerinde yürüttüğü peteğin ham maddesidir. Arıcılık işletmeleri için bal, polen, arı…

08
Kas
2020

GIDA ZENGİNLİĞİ VE DENEYİMİNDEN ETKİLENEN BAL ARISININ (APİS MELLİFERA) YAYILMA PERFORMANSI

Bal arıları (Apis mellifera) için, gıda zenginliği ve deneyimi yiyecek arama kararları vermede önemli etkiler yaratmaktadır. Gıda…

08
Kas
2020

MELİTTİN VE KANSER TEDAVİSİ: NANOTEKNOLOJİK BAKIŞ AÇISI

Kanser insanları olumsuz etkileyen Dünya’da önemli bir morbidite ve mortalite kaynağıdır. Bu hastalıkla mücadele edebilmek amacıyla pek…