Aylar: Eylül 2020

30
Eyl
2020

Ankara İli Aspir Alanlarında Yeşilkurt [Heliothis peltigera Denis & Schiffermüller (Lepidoptera: Noctuidae)]’un Yaygınlığı, Yoğunluğu ve Bulaşma Oranı

Ankara ili aspir alanlarında 2018 ve 2019 yıllarında zararlı olan yeşilkurt türünün Heliothis peltigera Denis & Schiffermüller…

30
Eyl
2020

Erzincan İli Dutlarının Seleksiyon Yoluyla Islahı I

Türkiye birçok türü ve kullanım alanı olan dut (Morus spp.)’un, özellikle meyvesi için yetiştiriciliğinin yapıldığı sayılı ülkelerden…

30
Eyl
2020

Broyler Ebeveyn Kuluçkalık Yumurtalarına In Ovo Besleme Yöntemi İle Propolis Ekstraktı Enjeksiyonunun Kuluçka Sonuçlarına Etkileri

Bu çalışma, broyler kuluçkalık yumurtalarının amniyon sıvısına in ovo besleme yöntemi ile propolis ekstraktı enjeksiyonunun kuluçka sonuçlarına…

30
Eyl
2020

Yem Bitkisi Üreticilerinin Tarım Sigortası Yaptırma Kararlarına Etki Eden Faktörler: Balıkesir İli Örneği

Bu araştırmada Balıkesir İli örneğine dayalı olarak çiftçilerin tarım sigortası yaptırma kararlarına etki eden faktörler incelenmiştir. Araştırma…

30
Eyl
2020

F4 Döl kuşağı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) popülasyonlarının Tane Verimi Yönünden Heterotik Etkiler ve Kuraklığa Toleranslılık Parametreleri ile Değerlendirilmesi

Kuraklık, özellikle tane dolum döneminde gerçekleşen kuraklık buğdayda tane verimini sınırlandırmasının yanı sıra kalite parametrelerini de olumsuz…

30
Eyl
2020

Aydın Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Tane ve Hasıl Verimlerinin Belirlenmesi

Bu araştırma 2018 yılında Aydın ilinde ana ürün tane mısır yetiştiriciliğinde kullanılan ve bazen silajlık olarak da…

30
Eyl
2020

Demirci/Manisa Ekolojisinde Organik Badem Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği

Badem, ülkemizde yetiştiriciliği yapılan en eski meyve türlerinden birisidir. Geç çiçeklenen çeşitlerin geliştirilmesi nedeniyle son dönemlerde bu…

30
Eyl
2020

Kentten Köye Göç Eğiliminin Sınıflandırma Ağacı Yöntemine Göre Analizi

Köyden kente göçün yıllar itibariyle artması kırsal alanda bazı problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kırsal alanda özellikle…

30
Eyl
2020

Soyada Bitki Besleme ve Hastalıklarla Mücadele Yöntemi Olarak Yapraktan Mangan Uygulamaları

Mangan bitkilerde esas olarak fotosentez, lipid biyosentezi ve oksidatif stres ile ilişkili temel metabolik işlemlerde kofaktör olarak…

30
Eyl
2020

Yulaf Taçlı Pası Hastalığı (Puccinia coronata f. sp. avenae)

Kültürü yapılan yulaf (Avena sativa L. ve Avena byzantina Coch.), insan ve hayvan beslemesinde kullanılmakta ve mısır,…

29
Eyl
2020

SOSYAL DAYANIŞMA, DİNİ İNANÇ VE KUTSAL YERLER: ELAZIĞ KARAKOÇAN’DA OHİ NEHRİ ÇEVRESİNDEKİ 7 KÖY ÖRNEĞİ

Elâzığ Karakoçan ilçesinde Ohi Deresi’ni batıya doğru takip eden sırasıyla Tekardıç, Demirdelen, Akçiçek, Çamardı, Çayırgülü, Üçbudak ve…

29
Eyl
2020

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Bu çalışmanın amacı, 2014-2018 yılları arasında Borsa İstanbul'da bilişim sektö-ründe işlem gören işletmelerin finansal oranlar aracılığıyla TOPSIS…

29
Eyl
2020

KÜRT GÖÇÜNDEN DİASPORAYA: ROTALAR, AKTÖRLER VE ULUSAŞIRILIK

Dünyada ulus-devlet kurmamış en kalabalık halk olarak Kürtler öne çıkmaktadır. Nüfusun çoğunluğu İran, Irak, Suriye ve Türkiye…

29
Eyl
2020

ÇOK KÜLTÜRLÜ YAŞAMLAR VE TEKSTİL MİMARİSİ

Geçmişte, yaşam mekanları İnsanoğlunun, çevresindeki olanakları ölçüsünde biçimlenmiştir. Bu biçimler yaşam koşullarının minimum düzeyde çözümlenmesi amacı ile…

29
Eyl
2020

NEOLİBERALİZMİN DAYANILMAZ AĞIRLIĞININ GÖLGESİNDE YAŞAMA TUTUNMAK: TÜRK SİNEMASI ÇERÇEVESİNDE SURİYELİ SIĞINMACILAR

15 Mart 2011’de Suriye’de başlayan iç savaş sonucunda Türkiye yoğun bir sığınmacı akınına maruz kalmıştır. Suriyeli sığınmacıların…

29
Eyl
2020

TURİZMİN AİLE YAPISINA ETKİLERİNİN, TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ (KUŞADASI ÖRNEĞİ)

Aile, toplumun en küçük birimidir, çekirdeğidir. İnsanlık tarihi kadar eski bir toplumsal birim olan “aile” kurumu, çeşitli…

29
Eyl
2020

Nijerya Delta Eyaleti, Manyok Çiftçilerin Kök ve Yumru Genişletme Programınına Katılım Yönündeki Tutumu

Bu çalışma manyok çiftçilerin Nijerya'daki Delta Eyaleti'nde Kök ve Yumru Genişletme Programına (KYGP) katılım konusundaki tutumunu tespit…

29
Eyl
2020

Cucurbita Türlerinde Dihaploid Bitki Üretimine Genel Bir Bakış

F1 çeşitler sahip oldukları birçok üstün zirai avantajlar sebebiyle (yüksek verim ve kalite, biyotik ve/veya abiyotik stress…

29
Eyl
2020

Dondurma ve Kurutma Yöntemlerinin Dikenli İncir (Opuntia ficus-indica) Meyvesinin Bazı Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi

Bu çalışmada, dikenli incir (Opuntia ficus-indica) meyvesi taze, dondurulmuş, güneş ve mikrodalga ile kurutularak incelenmiştir. Taze Opuntia…

29
Eyl
2020

Cichorium intybus L. (Hindiba) Ekstraktlarının Antioksidan Özellikleri ve HepG2 Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Etkileri

Hindiba (Cichorium intybus L.) Asteraceae familyasına ait iki yıllık bir bitkidir. Çalışmadaki amaç, Cichorium intybus L. bitkisinin…

29
Eyl
2020

Bazı Ağaç Yapraklarının İn Vitro Gaz Üretim Tekniğiyle Yem Değerlerinin Belirlenmesi

Erzurum ilinde doğal olarak yetişen, akasya (Robinia pseudocacia L), kayın (Fagos adsidue), meşe (Quercus L), salkım söğüt…

29
Eyl
2020

Bağ ve Elma Bahçelerinde Toprak Agregasyonunun Değerlendirilmesi

Agregat oluşumu ve stabilitesi; toprak yönetimine ilişkin kültivasyon uygulamaları ve bitkisel üretim farklılıklarından güçlü bir şekilde etkilenmektedir….

29
Eyl
2020

Farklı Tohum Oranlarında Ekilen Macar Fiği (Vicia Pannonica Crantz.) ve Tritikalenin (Xtriticosecale Wittmack) Yem Değeri ve Rumende Parçalanabilirlik Özellikleri Üzerine Etkileri

Bu çalışmanın amacı, tritikale (x Triticosecale sp. Wittmack) ile Macar fiğinin (Vicia pannonica Crantz.) farklı tohum karışım…

29
Eyl
2020

Börülce Çiftçilerinin Nijerya'daki Oyo Eyaleti, Iddo Yerel Yönetim Alanındaki İklim Değişikliğine Hassasiyeti ve Uyumu

İklim değişikliği Nijerya'da sebze üretimini etkileyen faktörlerden biridir. Bu çalışma börülce çiftçilerinin iklim değişikliğine karşı hassasiyetini değerlendirmiş…

29
Eyl
2020

Türkiye’de Baklagil Nodüllerinden İzole Edilen Bitki Gelişimini Destekleyici Aktinobakterilerin Filogenisi

Aktinobakteriler, tarımsal önemi olan moleküllerin yanı sıra birçok biyoaktif metabolitin üretimindeki işlevlerinden dolayı yararlanılan, biyoteknolojik olarak önemli…

29
Eyl
2020

TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Süt Sığırı İşletmelerinde Yeniliklerin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler

Bu çalışmada; Türkiye'nin TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Balıkesir ve Çanakkale illerindeki süt sığırcılığı işletmelerinde, yeniliklerin benimsenmesini etkileyen…

29
Eyl
2020

Yem Bezelyesinin Çimlenme ve Fide Özellikleri Üzerine Düşük Sıcaklık ve Ekim Tarihlerinin Etkileri

Bu çalışmada, 6 yem bezelyesi çeşidinin Eskişehir koşullarında Töre, Taşkent, Özkaynak, Ulubatlı, Ürünlü, ve Gölyazı çimlenme ve…

29
Eyl
2020

Genç Elma Ağaçları için Uygun Malç-Sulama Programı Kombinasyonunun Belirlenmesi

Su kaynakları için talep giderek artmaktadır ve tarımsal üretimde sulama suyu tasarrufu sağlayan ve verim, ürün kalitesi,…

29
Eyl
2020

Farklı Ekolojilerde Yetişen Fındık (Corylus avellana L.) Çeşit ve Genotiplerinin Stoma Yoğunluk ve Dağılımlarının Belirlenmesi

Bu çalışmada, iki farklı ekoloji olan Trabzon ve Hizan (Bitlis) ilçesinde yetiştirilen 11 fındık çeşidi ve tipinin…

29
Eyl
2020

Termografi Tekniği ile Biber Bitkisinde Su Stresinin ve Bazı Fizyolojik Özelliklerin Belirlenmesi

Çalışmada, termografi tekniği ile hesaplanan indeksler kullanılarak biberde su stresinin ve bu indeksler ile bazı fizyolojik özelliklerin…

29
Eyl
2020

Copeland Modelini Kullanarak Tebriz'in Kırsal Alanlarının Gelişim Düzeyini Değerlendirme ve Sıralama ve Sonuçları Topsis, Vikor ve Electre Modelleriyle Karşılaştırma

Tarımsal gelişme, kırsal kalkınma sürecinin önemli bir parçasıdır ve tarımsal gelişme olmadan gelişmiş bir dünyayı hayal etmek…

29
Eyl
2020

Kırsal Turizmde Yerel Halk Bileşeni: Ankara-Ayaş Örneği’nde Bir Tutum Belirleme Çalışması

Sürdürülebilirlik anlayışına dayanan kırsal turizm konusunda yerel halkın tutumu, ilgi, bilgi ve beklentisinin araştırıldığı bu çalışma; Ankara…

29
Eyl
2020

Ana Ürün Koşullarında Yerel Cin Mısırı (Zea mays everta) Genotiplerinde Verim Performanslarının Araştırılması

Bu araştırmada, 2014 yılında Osmaniye ili Sumbas ilçesi koşullarında yerel cin mısır popülasyonlarının verim performanslarının araştırılmasıyla bu…

29
Eyl
2020

Çeşitli Kültür Bitkilerinden İzole Edilen Endofitik Bakterilerin Karakterizasyonu ve Bitki Patojeni Bakterilere Karşı Antagonistik Etkilerinin Belirlenmesi

Bu çalışmanın amacı çeşitli kültür bitkilerinden izole edilen endofitik bakterilerin (EB) karakterizasyonunu yapmak ve bazı bitki patojeni…

29
Eyl
2020

Toprakta Laktik Asit ve Fumarik Asit Salgılayan Önemli Bazı Fosfat Çözücü Fungusların Belirlenmesi

Bu çalışma, Amasya ilindeki farklı tarım alanlarında yetişen farklı bitkilerin rizosfer kısmındaki topraktan fosfor (P) çözen fungusların…

29
Eyl
2020

Anadolu’daki Bal Arısı Biyoçeşitliliği Yok Olma Sürecinde mi?

Bu araştırmada, Türkiye’nin 7 coğrafik bölgesini ve Türkiye’ de bulunduğu bildirilen tüm alt türleri temsil edecek şekilde…

29
Eyl
2020

Güney Anadolu Bölgesinde Bulunan Bazı Doğal Lupinus varius L. Popülasyonlarının Morfolojik Özellikleri

Son yıllarda mevsimlik çiçek sektörü ve bitkisel peyzaj tasarımında doğal türleri kullanma eğilimi gittikçe artmaktadır. Lupinus varius…

29
Eyl
2020

Yetiştirme Ortamlarının Celtis australis L. (Çitlembik) Genotiplerinin Çıkış Özelliklerine Etkileri

Bu çalışma Antalya’nın Serik ilçesinde doğal yayılış gösteren Celtis australis genotiplerinin çıkış özelliklerine yetiştirme ortamlarının etkisinin belirlenmesi…

29
Eyl
2020

Ankara Kenti Açık Yeşil Alanlarında Kullanılan Meyve Türlerinin Belirlenmesi ve Peyzaj Mimarlığında Süs Bitkisi Olarak Değerlendirilme Olanakları

Kentlerde insanların, rekreaktif faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri açık yeşil alan tasarımlarına duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Yaşam kalitesinin iyileştirilmesine…

29
Eyl
2020

Antalya Kent Merkezindeki Bazı Alışveriş Merkezlerinin İç Mekan Ve Teraslarının Bitki Materyali Ve Bitkisel Tasarım Açısından Değerlendirilmesi

Günümüzde yaşanan ekonomik ve sosyal değişimlerle tüketim hızının artması sonucunda, kentsel alanlarda alışveriş merkezleri sayısında artış yaşanmaktadır….

29
Eyl
2020

Mikrobiyal Gübrenin Bazı Sıcak İklim Çim Bitkilerinin Genel Çim Performansı Üzerine Etkileri

Araştırma, bitki büyümesini teşvik eden bakterilerin kimyasal azot gübresinin farklı dozlarıyla birlikte çim renk ve kalitesi üzerine…

29
Eyl
2020

Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Bazı Giberellik Asit ve Skarifikasyon Uygulamalarının Etkileri

Fabaceae familyasına ait yalancı akasya (Robinia pseudoacacia L.) süs bitkisi olarak kullanımı yaygın, kuraklık stresine dayanıklı bir…

29
Eyl
2020

The Relationship Between Planting Design and Urban Identity

Her kent bulunduğu coğrafyaya, onu inşa eden ulusa, kültüre, tarihe bağlı olarak bir kimlik geliştirir. Bu kimlik,…

29
Eyl
2020

The Effect of Bio Fertilizer Application on Bulb Yield and Floristic Properties of Different Commercial Tulip Varieties

Araştırma Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu deneme tarlalarında 2017-2018 yılları arasında bir vejetasyon döneminde yürütülmüştür. Araştırmada bitkisel…

29
Eyl
2020

Kentsel Yol Ağaçlandırmalarının Sağladığı Faydaların Belirlenmesi: Antalya Atatürk Bulvarı Örneği

Teknolojideki gelişmelere ve nüfus artışına paralel olarak, plansız ve sağlıksız gelişen kentlerimizde doğaya olan özlem giderek artmaktadır….

29
Eyl
2020

Aegean Climate Compatible Ornamental Grass Species and Visual Properties for Landscape Design

Peyzaj mimarlığı, ekolojik dengenin korunması ve/veya yeniden oluşturulması prensibine dayalı multidisipliner bir branşdır. Peyzaj tasarımı ise gerek…

29
Eyl
2020

Yerli Bermuda Çimi ‘Survivor’ın Kuraklık Dayanımı ve Çim Performansı

Türler arası melezleme ile geliştirilmiş hibrit Bermuda çimleri [Cynodon dactylon (L.) Pers. xC. transvaalensis Burtt-Davy] üstün çim…

29
Eyl
2020

Floristic Properties of Different Commercial Tulip Varieties under the Ecological Conditions of Bayindir

Araştırma, Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu deneme tarlalarında 2011 – 2012 yılları arasında farklı lale çeşitlerinin, bölge…

29
Eyl
2020

A Study on the Evaluation of Commercial Narcissus Varieties as Potted Ornamental Plants

Araştırma, Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu’nda sera koşullarında saksıda yetiştirilen farklı nergis çeşitlerinin floristik özelliklerini incelemek amacıyla…

29
Eyl
2020

Peyzaj Tasarım Sürecinde İyileştirme Bahçeleri

Tüm dünyada, geçmişten günümüze kadar fiziksel çevrenin insan sağlığı üzerindeki pozitif etkilerini gösteren pek çok araştırma ve…