Aylar: Mayıs 2020

31
May
2020

The Evaluation of residual chlorine from well drinking water in some quarters in Erbil city-North Iraq.

The study was conducted in Erbil city north of Iraq. Everywhere in the world, the drinking water…

31
May
2020

Effect of Pre-Harvest Oxalic Acid Treatment on shelf-life of Apricot cv. ‘Roxana’

The effect of pre-harvest oxalic acid treatment on shelf-life of apricot cv. ‘Roxana’ was investigated. For this…

31
May
2020

Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde XRD Yöntemiyle Yüksek Karbonlu Östenit Faz Hacim Oranını Belirlemede Yüzey Koşullarının Etkisi

Bu çalışmada XRD (X-Işınları kırınımı) yöntemiyle yüksek karbonlu östenit faz hacim oranı belirlenmesinde yüzey koşullarının yüksek karbonlu…

31
May
2020

Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanılmasının Önemi Ve Ebeveynlere Öneriler

Çocuk sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin başında enfeksiyon hastalıkları gelmekte olup, enfeksiyon hastalıklarının tedavisi ilaç kullanımını beraberinde gerektirmektedir….

31
May
2020

Mersin Bölgesi Rüzgar Hız Verilerinin Yapay Sinir Ağları ile Analizi ve Uygulanabilirliği

Bu çalışmada, Mersin-Mut bölgesinde yenilenebilir enerji kaynakları ile bir evin ısıtma ve elektrik sistemlerine enerji sağlanabilmesi için…

31
May
2020

1.Derece Deprem Kuşağında Yer Alan Balıkesir-Burhaniye Kenti İçin Deprem Parkı Önerisi

Dünya’da meydana gelen depremlerin yaklaşık % 20-25’inin oluştuğu Alp-Himalaya veya Akdeniz Çevresi Deprem Kuşağı üzerinde bulunan Türkiye’de…

31
May
2020

Diabetus Mellituslu Bireylerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Durumları

Amaç: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma Diabetus Mellitus (DM)’lu hastaların Tamamlayıcı Alternatif Tedavi (TAT) kullanma durumlarının belirlenmesi…

31
May
2020

Batı Akdeniz Bölgesi Crataegus L. Taksonlarının Bazı Morfolojik ve Biyokimyasal Özellikleri

Yaygın olarak ‘alıçlar’ ismiyle bilinen Crataegus L. cinsi, birçok üyesi süs bitkisi ve gıda ürünü olarak kullanılan…

21
May
2020

Manisa İli’nde Çiftçilerin Tarım İlaçları Kullanımı Konusundaki Bilinç Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması

Küresel ısınma ve iklim şartlarının bozulmasından kaynaklı kültür bitkilerinde zararlı organizmalarda artış görülmekte, kimyasal kullanımı da artmaktadır….

21
May
2020

Epifragma Mineral Bileşiminin ve Oluşum Sürecinin Dört Kara Salyangozu Türünde (Mollusca: Gastropoda: Helicidae) İncelenmesi

Kara salyangozları, iklim koşullarının sert olduğu kuru veya sıcak aylarda uyku hali süreci olan estivasyon dönemine girerken,…

21
May
2020

İşyerlerinde Ramak Kala Bildirimlerinin İş Kazalarına Etkisi ve İnşaat Sektöründe Uygulama

İş kazaları Türkiye’de olduğu kadar Dünyada da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İş kazala-rının gerçekleşmeden önce…

21
May
2020

Sürdürülebilir Afet Lojistiğine Yönelik İdeal Afet Depo Yeri Seçimi: Giresun İli Örneği

Meydana gelen felaketler çoğunlukla öngörülemez ama her an oluşabileceği varsayılarak önlem almak gerekmektedir. Afet durumunda ihtiyaç duyulan…

21
May
2020

Sol-jel Yöntemi ile Kaplanan Nb2O5 İnce Filmlerin Karakterizasyonu

Bu çalışmada, hazırlanan niobyum pentoksit (Nb2O5) çözeltileri farklı sürelerde ve aynı koşullar altında yaşlandırıldı. Nb2O5 ince filmler,…

21
May
2020

Benzimidazol-Oksadiazol Türevlerinin Sentezi ve Candida Türleri Üzerindeki Etkileri

Günümüzde mantar enfeksiyonların tedavisinde kullanılan birçok ilaç bulunmasına rağmen, fungusların antifungal etkili ilaçlara kısa sürede rezistans kazanması,…

21
May
2020

Eksik Hidrolojik Verilerin Simbiyotik Organizmalar Arama Algoritması ile Tahmini

Su kaynakları proje ve planlamalarının en etkili şekilde yapılabilmesi için düzenli olarak verilerin toplan-ması ve bu verilerin…

21
May
2020

Comparison of Maximum Power Point Tracking Techniques on Photovoltaic Panels

In this study, a simulation is performed in Matlab/Simulink to evaluate the energy production performance of the…

21
May
2020

Sıvı Sintilasyon Spektrometrik Yöntemle İçme Sularında Trityum Anali-zi ve Belirsizlik Bütçesinin Hazırlanması

Hızla gelişen ve büyüyen ekonomik rekabet ortamında bir ürünün veya sunulan bir hizmetin kalitesinin güvenli ölçümlere bağlı…

21
May
2020

Temizlik Çalışanlarının Çalışma Duruş Pozisyonlarının REBA Yöntemi ile Ergonomik Açıdan İncelenmesi

İşyerlerindeki yoğun çalışma temposu, çalışanların uygun olmayan fiziki şekillerde çalışmasına ve bunun sonucunda kas iskelet sistemi hastalıklarına…

21
May
2020

Çanakkale İlinde Leek yellow stripe virus Enfeksiyonunun Güncel Durumu ve İki farklı Gen Bölgesine Göre Kısmi Moleküler Karakterizasyonu

Pırasa sarı çizgi virüsü (Leek yellow stripe virus, LYSV) pırasa tarımında ekonomik kayıplara neden olan en önemli…

21
May
2020

Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Kabuk Hızı Değişimlerinin Yoğun Sismik Dizilim ile İncelenmesi

Aktif fay zonları boyunca asimetrik olarak dağılmış olan mikro çatlaklar bu zonlardaki depremlerin tekrarlı oluşumları nedeniyle meydana…

21
May
2020

Observing the Water Quality in the Vicinity of Green Ports Located in the Marmara Sea, Turkey

Detection of biological, physical and chemical parameters is needed for the determination of water quality. Some of…

21
May
2020

Interactions of Native and Denatured Whey Proteins with Caseins and Polysaccharides

In this review, interactions of native or denatured whey proteins with other proteins and polysaccharides were addressed….

21
May
2020

Optoelektronik Uygulamalar için Nb+5 Katkılı Çinko Borat Camların Sentezi ve Optik, Termal ve Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışmada niyobyum pentaoksit (Nb2O5) katkılı yüksek oranda çinko oksit (ZnO) içeren çinko borat (ZnB) oksit camlar…

07
May
2020

Ayçiçeğinde Yüksek Oleik Yağ Asidi Özelliğinin Moleküler Markörler Kullanılarak Belirlenmesi

Ayçiçeği (Helianthus annuus L.), Compositae (Asteraceae), dünyada yenebilir bitkisel yağ bakımından 4. sırada yer almakta olup, dünyadaki…

07
May
2020

Kahramanmaraş’tan Toplanan Prunus divaricata subsp. divaricata Ledeb. Meyvelerinin Biyokimyasal Özellikleri ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Prunus divaricata subsp. divaricata Ledeb. (yonuz eriği), tıbbi amaçlı kullanımının yanı sıra, yöre halkı tarafından gıda olarak…

07
May
2020

Iris sari SCHOTT ex BAKER’in In Vitro Çoğaltım ve Köklendirme Çalışmaları

Bitki biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik biyoteknolojik uygulamalardan biri olan doku kültürü teknikleri özellikle endemik bitkilerin korunmasında sıklıkla kullanılmaktadır….

07
May
2020

Çiftçi Koşullarında Yerel Çeşitlere Dayalı Buğday Üretimi

Ülkemizde, özellikle son 50 yıllık süreçte yeni buğday çeşitlerinin yaygınlaşması, yerel popülasyonların üretimdeki paylarının giderek azalmasına yol…

07
May
2020

Weed Hosts of Field Dodder (Cuscuta campestris Yunck.) in Northwestern Marmara Region of Turkey

Küsküt (Cuscuta spp.) birçok kültür bitkisinde zararlı olan parazitik bitkidir. 2015-2018 yılları arasında Kuzeybatı Marmara Bölgesinde sebze,…

07
May
2020

A Research on Expansion and Adoption of the Wheat (Triticum aestivum L.)Varieties Certified as Esperia and Tosunbey: The Example of Polatlı District in Ankara

Çalışmanın amacı, kamu ve özel sektör tarafından geliştirilen buğday çeşitlerinin hangisinin üreticilerin tarafından tercih edildiğinin ortaya konulmasıdır….

07
May
2020

Mandalarda [Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758)] Termal Stresin Azaltılma Olanakları

Mandalar [Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758)] tropikal kökenli olmasına rağmen, iklimsel farklılıklara karşı oldukça hassastır. Sıcaklık stresinin mandalar…

07
May
2020

Effects of Radioiodine (I131) on Mitotic Chromosomes of Root Meristem Cells of Vicia faba L. and Numerical Evaluation

Bu çalışmada tiroid kanserlerinin ve hipertiroidizmin tanı ve tedavisinde kullanılan bir radyonüklid olan radyoiodinin (I131), baklanın [Vicia…

07
May
2020

Ateş Yanıklığına Tolerant Ayva Tiplerinin Seleksiyon Islahı: Doğu Marmara Bölgesi

Ayva (Cydonia oblonga Mill.), genetik çeşitlilik, üretim ve ihracat parametreleri açısından Türkiye için oldukça önemli bir meyve…

07
May
2020

Kars İlinde Sebze Olarak Tüketilen Yabani Bitki Türlerinin Tespiti ve Kullanım Şekilleri

Bu çalışma, 2015-2016 yıllarında Kars ili ilçe ve köylerinde yaşayan yöre halkı tarafından sebze olarak kullanılan bitki…

07
May
2020

Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Beslenmenin Hastalık ve Zararlılarla İlişkisi

Son yıllarda yaşanan yoğun bal arısı (Apis mellifera L.) ölümleri arıcılıkta birçok konunun sorgulanmasına neden olmaktadır. Arı…